اختصاصی نصر |

کوو برکت ایران خط پایان کرونا در ایران؟

دانلود فایل ویدیو

نصر: کرونا پایان بخش زندگی نزدیک به 3 میلیون انسان در جهان به پایان خود نزدیک می شود. ‎واکسیناسیون سراسری پس از دو سال زندگی عادی را به برخی از شهرهای جهان برگردانده است. ‎ایران هم از قافله عقب نمانده و با شروع واکسیناسیون عمومی سعی در مهار کرونا نموده است.

21:29 1400/04/10

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار