نمایش 1 تا 1 از 1
  • معاون اقتصادی و سرمایه گذاری ارس؛
      میزان واردات به ارس غیر قابل قیاس با صادرات از این منطقه است  

      نصر: معاون اقتصادی و سرمایه گذاری ارس با بیان اینکه میزان واردات به ارس غیر قابل قیاس با صادرات از این منطقه است، گفت: در هفت ماه امسال 81 هزار تن به ارزش 248 میلیون دلار کالا از ارس صادرات شده است و در مقابل هشت هزار تن کالا به ارزش 30 میلیون دلار واردات شده است.

    98 آبان 09 17:09

تگ های مرتبط

پژوهشیار