نمایش 1 تا 1 از 1
  • دکتر علی اصغر شعردوست:
      استاد شهریار، شاعر ملی ایران‌زمین است  

      نصر: دکتر علی اصغر شعردوست، استاد شهریار را شاعر ملی ایرانیان و سالگرد ایشان را مناسبتی ارزنده برای تعیین آن به عنوان روز ملی شعر و ادب فارسی است.

    00 شهریور 29 20:23

تگ های مرتبط

پژوهشیار