ویدئو/

فیلم | فراستخواه: سهم کنشگران مرزی باید افزایش یابد

دانلود فایل ویدیو

نصر: مقصود فراستخواه؛ استاد برنامه ریزی توسعه آموزش عالی در مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در پنجمین سلسله نشست‌های « مسیر توسعه » ( قسمت دوم) : ️مهاجرت نخبگان به مهارجت شرکت ها سوق پیدا کرده است. ️بحران ها در کشور زاد و ولد می کنند ️متاسفانه در کشور راه حل ها به مسئله تبدیل شده اند. ️تمرکززدایی و افزایش اختیارات منطقه ای باید سرعت گیرد. ️کنشگران مرزی می توانند شکاف بین دولت و نلت را کاهش دهند. ️سهم کنشگران مرزی را در آذربایجان بیشتر کنید.

13:39 1401/05/05

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار