نمایش 1 تا 2 از 2
 • نخجوانی ها ، بنیانگذار کتابخانه ملی تبریز/
    ثبت جهانی وقف نامه ربع رشیدی مدیون  گنجینه کتابخانه ملی تبریز  

    نصر: تاجران فرهنگ دوستی که باید به کارهای ارزشمند فرهنگی آن‌ها به دیده تحسین نگریست. سخن گفتن از دو چهره ی خوش نام وصاحب نام آذربایجانی که عاشق کتاب و کتابخوانی و از  بنیان گزاران اولین کتابخانه‌ی ملی ایران در شهر کهن تبریز بودند در توان و بضاعت نویسنده‌ی این سطور نیست ولی امور خستگی ناپذیر سترگ آن فرهیختگان و ادیبان سفر کرده مجابم کرد که مطلبی در مناقب و اقدامات تحسین آمیز آن ها بنگارم .

  02 فروردین 22 09:35
 • یادداشت/
    نخجوانی ها، تجار فرهنگ دوستی که کتابخانه ملی تبریز را بنیان نهادند/ ثبت جهانی وقف نامه ربع رشیدی مدیون  گنجینه کتابخانه ملی تبریز  

    نصر: تاجران فرهنگ دوستی که باید به کارهای ارزشمند فرهنگی آن‌ها به دیده تحسین نگریست. سخن گفتن از دو چهره ی خوش نام و صاحب نام آذربایجانی که عاشق کتاب و کتابخوانی و از بنیان گزاران اولین کتابخانه‌ی ملی ایران در شهر کهن تبریز بودند در توان و بضاعت نویسنده‌ی این سطور نیست ولی امور خستگی ناپذیر سترگ آن فرهیختگان و ادیبان سفر کرده مجابم کرد که مطلبی در مناقب و اقدامات تحسین آمیز آن ها بنگارم.

  00 اسفند 14 09:12

تگ های مرتبط

پژوهشیار