نمایش 1 تا 1 از 1
  • نماینده مردم بستان آباد در مجلس؛
      سپردن نظارت شبکه خانگی‌ به صداوسیما، ناشی‌گری حاکمیت است/ می‌خواهند سانسور و کنترل را بیشتر کنند  

      نصر: نماینده مردم بستان آباد در مجلس با اشاره به بحث نظارت صداوسیما بر شبکه خانگی، گفت: با این اقدام یک مرحله جدیدی به مرحله بررسی ها اضافه می شود. شرایط سخت تر خواهد شد و از نظر اصول کلی اقتصاد و اصل رقابت درست نیست دو مجموعه ای که فعالیت مشابهی دارند یکی را ناظر بر دیگری قرار دهیم و اختیارات آن را دست آن بدهیم. طبیعی است که آن مجموعه برای حذف رقیب اقداماتی را انجام خواهد داد.

    02 تیر 07 13:25

تگ های مرتبط

پژوهشیار