نمایش 1 تا 1 از 1
  • گزارش اختصاصی «نصر» یک سال پس از تصویب بخش باسمنج:
       هیچ؛ سوغات بخش باسمنج پس از یک سال!  

      نصر: ایجاد بخش باسمنج هیچ تغییری در وضعیت رفاهی اهالی منطقه تا به امروز نداشته است و اتفاقا در نقطه مقابل آن برای افراد سودجو نیز فرصت ایجاد شده است، زمین خواری و تغییر کاربری زمین های مرغوب در این منطقه توسط کسانی که در مدیریت شهری دست داشته اند انجام شده است که چراغ سبز این افراد باعث شده تا بسیاری از زمین های مرغوب و پتانسیل های این منطقه از دست برود.

    01 تیر 04 09:32

تگ های مرتبط

پژوهشیار