نمایش 1 تا 1 از 1
  • رئیسی در نظارت ستادی سازمان برنامه و بودجه:
      نظارت بدون تعارف بر عملکرد و صرف بودجه دستگاه ها مورد تأکید دولت است  

      نصر: رئیس جمهور سازمان برنامه و بودجه را مغز متفکر نظام اداری و اجرایی کشور دانست و اظهار داشت: ضرورت دارد هر دو عنوان برنامه و بودجه در این سازمان توأمان مورد توجه قرار گرفته و مسأله مهم نظارت به عنوان یکی از شئونات و وظایف مغفول مانده برنامه و بودجه بدون تعارف و مسامحه پیگیری شود.

    01 آبان 23 14:59

تگ های مرتبط

پژوهشیار