یادداشت/

نقش زنان در توسعه ي فرهنگي و هنري شهر

1399/06/12 - 09:28 - کد خبر: 26189 نسخه چاپی

نصر: امروزه توسعه ي فرهنگي و هنري يكي از مصاديق بارز ارتقاي جايگاه جوامع شهري محسوب و مورد ارزيابي و توجه قرار مي گيرد.

اين شكل از توسعه كه طبيعتا تاثير بسزايي در زندگي شهروندان دارد، مي تواند نگاه متفاوتي را در فرهنگ شهروندي و مشاركت شهروندان در فعاليت هاي شهري موجب گرديده و به نوعي تفسير و توجيه نمايد.
با تاملي در توسعه فرهنگي و هنري در شهرها و همگام با توسعه در بخش هاي ديگر، و نقش اساسي شهروندان در اين بخش از توسعه ي شهرها، مي توان دريافت كه زنان در اين زمينه نقش موثرتري را ايفا مي كنند. با چنين نگرشي در مديريت شهري و مديريت منابع انساني و در نظر گرفتن هنجارهاي جامعه و نقش مديريتي زنان در خانواده اين نقش پررنگ تر مي شود.
ميان توسعه فرهنگي و هنري شهرها و نقش زنان در اين راستا، رابطه اي بس در هم تنيده وجود دارد و زنان در ارتقاي سطح فرهنگ و هنر در شهرها با نگاه ريزبينانه و همه جانبه ي خود مي توانند نقش اساسي ايفا كنند.
آنچه مسلم است اينكه، فرهنگ در حقيقت روح حاكم بر فعاليت هاي اجتماعي جامعه است و زماني كه از نقش زنان در فرهنگ و سنت در جامعه صحبت ميكنيم، بيشتر منظورمان رفتار و سلوك و عواملي است كه بر سنت و فرهنگ جامعه تاثير مستقيم و اساسي دارد.
فرهنگ، افراد يك جامعه را قادر مي سازدكه رفتارهاي يكديگر را به نوعي مديريت كنند كه با توجه به شرايط موجود، رفتار مطلوب جامعه و متناسب با شرايط داشته باشند.
آنچه امروزه مشهود و ساري است، اهميت توسعه فرهنگي با توجه به مديريت هاي كلان و هدفمند شهري است. و مسلم اينكه علاوه بر هرگونه برنامه ريزي در حوزه ي فرهنگ، بايد به كمال رسيدن استعدادها و شايستگي هاي انسان در تمام شئونات فردي و اجتماعي مورد توجه قرار گيرد.
يكي از مسائل مهم در برنامه ريزي هاي شهري مشاركت پايدار تمام اقشار جامعه در بخش هاي مختلف امور شهروندي بوده است. در نظريه مديريت مشاركتي شهرها، زنان نه تنها با مشاركت فعالانه ي بلكه با ايفاي نقش محوري خود، علاوه بر حضور در عرصه هاي مختلف، موجبات توسعه ي شهري درازمدت تر، جامع تر و پايدار تر را فراهم مي آورند. نظر به نقش تربيتي زنان، در مقابله با تهاجم فرهنگ و هنر و توسعه نيز، اصل حضور فعال زنان را نمي توان ناديده انگاشت و زنان را عاملان اصلي انتقال فرهنگ، سواد و سلامت نسل هاي آينده در جوامع مي توان در نظر گرفت.
در جاي گيري فرهنگ شهروندي در لايه هاي مختلف شهرها هم زنان نقش كليدي و بي بديلي را همواره داشته اند كه در اين خصوص مديريت شهري با ايجاد برنامه هاي ويژه ي توان افزايي و ساماندهي تجارب و تخصص زنان ، به نتايج مثبت ارتقاي سطح فرهنگ شهروندي با سرعت و پايداري بيشتري دست يافته است.
و با توجه به وضعيت اشتغال زنان و هدايت آنان به تخصص هاي فرهنگي ، هنري و سنتي مي توان زمينه هاي بهره گيري از اين توان بالقوه را به راحتي فراهم آورد.
مناسبات اجتماعي متناسب با حضور فعال زنان در عرصه هاي فرهنگ و هنر به عنوان نيمي از جامعه به عنوان بازوان اصلي توسعه شرطي است كه ميتوان به آن بيشتر پرداخت.
يكي از دلايل عمده ي پيشرفت كند در حوزه هاي اجتماعي، عدم توجه كافي به نقش و اهميت حضور زنان به عنوان عنصر اصلي توسعه ي اجتماعي، فرهنگي و هنري است كه طبيعتا با پايداري اين توسعه، پيشرفت در بخش هاي ديگر هم سرعت بيشتري خواهد يافت و نقش بانوان در اين زمينه بسيار مهم و تاثيرگذار خواهد بود.
لذا نگاه مثبت و عمل گرايانه ي مديريت شهري در ارائه ي نقش هاي مديريتي فرهنگي و هنري مي تواند ضمن ارتقاي مولفه هاي توسعه ي پايدار، به ايجاد زمينه ي مناسب براي حضور فعال خانواده ها در جايگاه هاي متناسب با ارزش هاي اجتماعي - فرهنگي در شهرها كمك شاياني نموده و حتي در پيشگيري از برخي  تضادهاي اجتماعي كه به عنوان يك عامل بازدارنده ي توسعه مطرح گرديده است، نقش پيشگيرانه داشته باشد.
در فعاليت هاي مشاركت جويانه ي شهروندان هم با سرمايه گذاري هاي مناسب و متناسب با حضور فعال زنان در فعاليت هاي فرهنگي و هنري مي توان موجبات ايجاد فضاهاي فرهنگي لازم و مساعد را فراهم آورد كه حتي اين حضور با مشاركت در انجمن هاي خيريه، سمن ها و حتي موسسات فرهنگي و هنري به فراخور ، تضمين و تكميل مي گردد.
جامعه اي كه بتواند از حضور و مشاركت فعال زنان در حوزه هاي فرهنگي و هنري، با ايجاد فضاي مناسب و متناسب با استعداد بالقوه و اغلب پنهان آنان بهره گيرد، بي شك در راستاي اعتلاي فرهنگ شهروندي و بومي  قدم هاي مطمئن تري برداشته است.

شبنم خداخواه/ مشاور شهردار كلانشهر تبريز
انتهای پیام/
نقش زنان در توسعه ي فرهنگي و هنري شهر نصر

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار