ثبت نظر

نمایش 1 نظر

پاسخ   بابک   2 هفته پیش  

معاونت عمران و توسعه روستائی بایستی به عنوان یکی از معاونت های ریاست جمهوری تشکیل گردد چرا که روستاها به عنوان تولید گر خیلی خیلی مهم تر از شهر ها به عنوان مصرف کننده هستند.
پژوهشیار