معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تشریح کرد:

نحوه مراقبت از بیماران کرونایی در منزل

1398/12/24 - 11:14 - کد خبر: 16530 نسخه چاپی

نصر: معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نحوه مراقبت از بیماران کرونایی در منزل را تشریح کرد.

به گزارش نصر به نقل از ایسنا، دکتر عباسعلی درستی در گفت‌وگویی با اشاره به نحوه مراقبت در منزل از بیماران مبتلا به کرونا، اظهار کرد: در مرحله اول، بیمار را به مدت 14 روز در یـک اتـاق جداگانه که تهویه مناسب مانند پنجره و نور مناسب داشته باشد، نگه دارید.

 وی با بیان اینکه باید از ورود سـایر افـراد منزل به اتاق قرنطینه خودداری شود، گفت: بهتر اسـت در صورت امکان اتـاق قرنطینه مجـزا از سـایر قسـمت‌های منـزل بوده و این اتاق روزانـه حداقل دو بـار بـا بـاز کـردن پنجـره هـوای اتـاق، تهویـه شـود. غذا و سـایر مایحتـاج فرد بیمار در ورودی اتـاق بـه وی تحویل داده شده و بهتـر اسـت تهویه اتاق قبل از تبـادل با فرد مراقب انجام شـده باشـد.

وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که ناچار به اشتراک فضای روزانه با فرد بیمار هستید، بیمار باید بهداشت تنفسی را رعایت کرده و فاصله حداقل یک متری را از سایر افراد خانوده حفظ کند.

درستی با بیان اینکه اگـر منـزل دو توالـت یـا حمـام دارد، یکـی از آن‌هـا بـه فـرد بیمار اختصـاص یابـد، گفت: توالت و روشویی مورد استفاده بیمار باید روزانه با محلول ضد عفونی وایتکس رقیق یک درصد گند زدایی شود؛ در صورتیکه منزل تنها یک توالـت و حمـام دارد، سـطوح کف و شـیر آلات، کلید برق، دسـتگیره درهـا پس از هر بـار اسـتفاده از توالـت یا حمام بـا الـکل طبی یـا وایتکـس رقیق شـده یک درصد گند زدایی شده و حتی مسـیری کـه فـرد از اتـاق تـا توالـت و حمام مـی‌رود نیز باید گندزدایی شود.

وی یادآورد شد: رعایت توصیه‌های ایمنی برای استفاده از الکل طبی به منظور ضد عفونی در کاربرد خانگی و توجه به هشدارهایی مانند احتراق و خطرات ناشی از آتش سوزی ضروری است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، با تاکید بر ضرورت استفاده از ماسک معمولی توسط بیمار و مراقب او هنگام قرار داشتن در یک اتاق، اظهار کرد: فرد مراقب دقت کند که به طور مناسب صورت خود را بپوشاند. ماسک در حین استفاده نباید لمس یا دستکاری شود و باید بعد از پایان استفاده (حداکثر هر هشت ساعت) با رعایت شرایط بهداشتی از صورت برداشته شود. در صورت آلوده شدن ماسک فرد مراقبت کننده با ترشحات تنفسی و سرفه بیمار، باید به سرعت آن را تعویض کرد.

وی متذکر شد: پوشیدن دستکش یکبار مصرف برای درآوردن ماسک، استفاده از بندهای ماسک و عدم دست زدن به قسـمت پارچه‌ای ماسک، شست‌وشوی دست‌ها حداقل به مدت 20 ثانیـه و جمع آوری و دفع ماسک به طور مناسب از دیگر نکات ایمنی مورد توجه به هنگام برداشتن ماسک از دهان است.

درستی اظهار کرد: دستکش‌ها، حوله‌ها، ماسک‌ها و سایر پسماندهای تولید شده توسط بیمار در حین انجام فرایند مراقبت از بیمار باید قبل از دفع با سایر پسماندهای خانگی در یک ظرف دربدار در اتاق بیمار جمع آوری شوند.

وی متذکر شد: بیمار باید در طـول مـدت قرنطینـه اسـتراحت کافی کرده و آب و مایعـات فـراوان نوشـیده و در این مـدت از بیـرون رفتـن از اتـاق و منـزل مگـر در مـوارد ضـروری مانند اخذ خدمات پزشـکی خودداری کرده و با افـراد دیگر نیز تماس نداشـته باشد.

وی گفت: استفاده از ظروف غذایی مشترک، سیگار مشترک، حوله و یا ملحفه‌های مشترک ممنوع بوده و ظـروف مورد استفاده بیمار هم باید از سـایر ظروف منـزل جدا بوده و بـه صـورت مجـزا با آب و مایع ظرفشوئی و ابر و اسـکاچ جدا شسـته شـود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تاکید کرد: البسه، حوله و ملحفه‌های مورد استفاده بیمار از سـایر افـراد جـدا و در مایـع یا پـودر شست‌وشـو و آب داغ با حـرارت 60 تـا ٩0 درجه خیسـانده و سـپس شسـته شـده و در صورت اسـتفاده از ماشـین لباسشـویی باید از تنظیماتی استفاده شـود که بیشـترین دما و زمان شست‌وشـو با آبکشـی یا خیسـاندن اولیه را لحاظ کند.

وی بیان کرد: در صورت وجود فـرد سـالمند یـا بـا بیمـار قلبی-عروقـی، تنفسـی، دیابـت، فشـارخون، نقص ایمنی یـا تحت درمان بـا کورتون در منزل، آن‌ها را بـه محـل دیگری منتقـل کنید.

وی در بخش پایانی سخنانش، خاطرنشان کرد: اگر یکی از اعضای خانواده علائم عفونت حاد تنفسی از جمله تب، سرفه، گلو درد و تنفس دشوار را تجربه کرد، بلافاصله به تیم بهداشت شهرستان مربوطه اطلاع داده و توصیه‌های بهداشتی را دنبال کند.
انتهای پیام/
 نحوه مراقبت از بیماران کرونایی در منزل خبرگزاری ایسنا

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار