آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شركت آب منطقه ای آذربايجان شرقی

1403/04/11 - 07:00 - کد خبر: 116092 نسخه چاپی

آگهي مناقصه عمومي همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه ) یک مرحله ای

الف ) مناقصه گزار : شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي 
ب) موضوع مناقصه : شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي در نظر دارد مناقصه خرید 1900 مترلوله پلی اتیلن به اقطار 355 و 400 میلیمتر طبق شرایط و مشخصات فنی مندرج در اسناد ارزیابی و اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  با شماره مناقصه (شماره سیستمی)  2003001186000014 بصورت الکترونیکی برگزار نماید.
ج) نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه:
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 000/000/400/2  ریال می باشد که باید ضمن درج و بارگذاری تصویر آن در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  اصل آن نیز بصورت فیزیکی در (پاکت الف) و به یکی از شكل هاي ذيل ارائه گردد.
1- رسيد بانكي واريز نقدی به حساب IR180100004001116207144952  نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام تمرکز وجوه سپرده (بودجه عمومی).
2- ضمانت نامه بانكي (هر دو مورد به نام متقاضي و به نفع شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي)
 (به پيشنهادهاي فاقد سپرده،سپرده هاي مخدوش ،سپرده هاي كمترازميزان مقرر،چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.)
دـ)محل،زمان و مهلت دريافت اسناد، محل تحويل و گشايش پيشنهادها:
كليه تولید کنندگان داخلی واجد شرایط و یا یکی از نمایندگان رسمی داخلی آنها که داوطلب شركت در مناقصه مي باشند باید در سامانه ستادایران  ثبت نام نموده وگواهی امضای الکترونیکی (توکن)دریافت نمایند. ثبت نام کنندگان در سامانه مذکور با پرداخت مبلغ 2000000 ريال از طریق سامانه(واريز به حساب IR440100004001116204020890 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام تمرکز وجوه درآمد شرکت های دولتی آب منطقه ای آذربایجان شرقی) پس از درج آگهی نوبت دوم به سامانه  ستادایران مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند(زمان انتشار در سایت از تاریخ  04/04/1403 می باشد و مهلت دریافت اسناد مناقصه در سامانه ستادایران درج شده است).
ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی است:
1- علاقمندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) به دفاتر منتخب پیشخوان دولت در سراسر ایران مراجعه نمایند.(لیست دفاتر منتخب درسامانه ستادایران درج شده است).شماره تماس مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه:  41934 – 021 می باشد.
2- برگزاری مناقصه و کلیه مراحل فرآیند آن شامل خرید و دریافت اسناد مناقصه ، ثبت کلیه مدارک مربوط به پاکت الف ( تضمین شرکت در مناقصه) پاکت ب     (اسناد خواسته شده در شرایط مناقصه) پاکت ج (قیمت پیشنهادی)  و... از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد .
3- شركت كنندگان درمناقصه ضمن تکمیل و بارگذاری کلیه مدارک مربوط به اسناد ارزیابی و  پاکت الف (تضمین شرکت در مناقصه) پاکت ب ( اسنادخواسته شده در شرایط مناقصه)پاکت ج (قیمت پیشنهادی)  درسامانه ستادایران باید اصل پاکت الف( تضمین شرکت در مناقصه) را پس از مهر و امضا بصورت سربسته و لاک و مهر شده و بصورت فیزیکی تا مهلت مقرر قید شده در سامانه به نشانی تبريز -  بلوار 29 بهمن- شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي -  دفتر حراست  شركت تحویل نمایند.
4- کلیه اسناد و مدارک شرکت کنندگان در مناقصه  در ساعت مقرر و قید شده در سامانه در اتاق كميسيون مناقصه  به نشانی تبریز- بلوار29 بهمن- شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی- ساختمان شماره 3  گشايش و رسيدگي خواهد شد. تلفن 33382437- 33382449 - 041  
         متن آگهي در سایت های         www.azarwater.ir و     http://iets.mporg.ir  و  www.setadiran.ir      درج شده است.
 
                                                                                     روابط عمومي آب منطقه اي آذر بايجان شرقي
 
آگهی مناقصه عمومی شركت آب منطقه ای آذربايجان شرقی نصر

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار