آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول و دوم)

آگهی مناقصه عمومی آب و فاصلاب آذربایجان شرقی | 2 تیر ماه 1403

1403/04/02 - 07:10 - کد خبر: 114939 نسخه چاپی

شماره 2003001403000039 مورخ 27/3/1403 مندرج در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت شماره 35 سال 1403

 شـرکت آب و فاضـلاب اسـتان آذربایـجان شـرقی در نظر دارد عـملیات مربوط به: بهره برداری و نگهداری از شبکه و تاسیسات ، اصلاح و توسعه شبکه آب و فاضلاب ، قرائت کنتور و وصول مطالبات امور آب و فاضلاب هشترود و نظرکهریز را از محل اعتبارات غیر عمرانی و از طریق مناقصه (عمومی) از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت به پیمانکار واجد شرایط و دارای رتبه آب یا تاسیسات و تجهیزات یا دارای صلاحیت بهره برداری از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور متناسب با ظرفیت کاری و رشته کاری واگذار نماید. کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد بديهي است هزينه آگهي از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
الف ) به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ب) مبلغ برآورد اولیه معادل: 96،650،500،000 ريال
ج ) مــبلغ سپرده تضـمین شرکت در فرآيند ارجاع کار معادل :4،832،525،000 ریال می باشد.
د ) مدت اجرای کار: 12 ماه
ه ) سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
و) پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و حسب مفاد اسناد مناقصه ضمانت نامه یا رسید واریز وجه  را بصورت اصل در وقت مقرر در اسناد به کارفرما تسلیم نماید به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مهلت فروش اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت 19 مورخه 9/4/1403
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت 8 صبح مورخه 20/4/1403
زمان و تاریخ بازگشایی پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت 10 صبح مورخه 20/4/1403
 
سایت www.abfaazarbaijan.ir
 
  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
 
 
 
 
 
آگهی مناقصه عمومی آب و فاصلاب آذربایجان شرقی | 2 تیر ماه 1403 نصر

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار