آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول و دوم)

آگهی مناقصه آب و فاضلاب آذربایجان شرقی

1403/03/27 - 07:05 - کد خبر: 114938 نسخه چاپی

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول و دوم) | شماره های 31 ، 32 و 33 سال 1403 شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد عملیات مربوط به موضوعات مندرج در جدول زیر را: 
ردیف شماره فراخوان موضوع مناقصه و شماره مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مبلغ سپرده تضمین شرکت در مناقصه(ریال) مدت اجرای کار (ماه) مبلغ برآورد اولیه(ریال) محل اعتبار
1 31 عملیات اجرایی حفر چاه عمیق روستای استیار تبریز
 به شماره 2003001403000035 مورخ 21/3/1403
757،642،162 3 15،152،843،254 عمرانی
2 32 عملیات اجرایی حفر چاه عمیق روستای جهیزدان سراب
 به شماره 2003001403000036 مورخ 21/3/1403
822،966،059 3 16،459،321،190 عمرانی
3 33 چاه عمیق شهر ترک ( واقع در اراضی روستای چرور)
 به شماره 2003001403000037 مورخ 21/3/1403
1،120،776،757 3 22،415،535،152 غیرعمرانی
 
 
و از طریق مناقصه (عمومی) در سامانه تدارکات الکترونيکي به پیمانکار دارای واجد شرایط و دارای رتبه کاوشهای زمینی واگذار نماید. کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد بديهي است هزينه آگهي از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
الف ) به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ب ) سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ج) پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و حسب مفاد اسناد مناقصه ضمانت نامه یا رسید واریز وجه  را بصورت اصل در وقت مقرر در اسناد به کارفرما تسلیم نماید به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مهلت فروش اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت ساعت 19 مورخه 3/4/1403
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت 8 صبح مورخه 17/4/1403
زمان و تاریخ بازگشایی پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت 10 صبح مورخه 17/4/1403
سایت www.abfaazarbaijan.ir
 
  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
 
 
 
آگهی مناقصه آب و فاضلاب آذربایجان شرقی نصر

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار