آگهی مناقصه /

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول و دوم ) | شـرکت آب و فاضـلاب آذربایـجان شـرقی

1403/03/21 - 07:00 - کد خبر: 114468 نسخه چاپی

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول و دوم ) / شماره 27 سال 1403

 شـرکت آب و فاضـلاب اسـتان آذربایـجان شـرقی در نظر دارد عـملیات مربوط به موضوعات مندرج در جدول زیر را:
ردیف شماره فراخوان موضوع مناقصه و شماره مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال) مدت اجرای کار(ماه) مبلغ برآورد اولیه(ریال)
1 27 اجرای عملیات برداشت اطلاعات مکانی ، شستشو ، لایروبی ، تخلیه لجن و ویدئومتری شبکه جمع آوری فاضلاب در اقطار 200 تا 800 میلیمتر  براساس استانداردWRC و ضابطه شماره 677 در محدوده شهر تبریز
به شماره 2003001403000027 مورخ 17/3/1403
3،612،077،186 12 72،241،543،720
 
 
را از محل اعتبارات غیرعمرانی و از طریق مناقصه (عمومی) در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت به پیمانکار واجد شرایط و دارای صلاحیت واگذار نماید. کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد بديهي است هزينه آگهي از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
الف ) به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ب ) سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ج) پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و حسب مفاد اسناد مناقصه ضمانت نامه یا رسید واریز وجه  را بصورت اصل در وقت مقرر در اسناد به کارفرما تسلیم نماید به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مهلت فروش اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت 19 مورخه 27/3/1403
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت 8 صبح مورخه 10/4/1403
زمان و تاریخ بازگشایی پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت 10 صبح مورخه 10/4/1403
 
سایت www.abfaazarbaijan.ir
 
  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
 
آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول  و دوم ) | شـرکت آب و فاضـلاب آذربایـجان شـرقی نصر

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار