آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)

آگهی مناقصه | شـرکت آب و فاضـلاب آذربایـجان شـرقی

1403/03/21 - 10:44 - کد خبر: 114257 نسخه چاپی

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)

شماره  2003001403000026 مورخ 12/3/1403 مندرج در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت
شماره 26 سال 1403
 شـرکت آب و فاضـلاب اسـتان آذربایـجان شـرقی در نظر دارد عـملیات مربوط به:  احداث 3 باب اتاقک ژنراتور مخازن مادر تبریز از محل اعتبارات غیرعمرانی و از طریق مناقصه (عمومی) از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت به پیمانکار واجد شرایط و دارای رتبه آب واگذار نماید. کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد بديهي است هزينه آگهي از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
 الف ) به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ب) مبلغ برآورد اولیه معادل: 20456688174 ريال
ج ) مــبلغ سپرده تضـمین شرکت در فرآيند ارجاع کار معادل: 1022834408  ریال می باشد.
د ) مدت اجرای کار: 12 ماه
ه)دستگاه نظارت: مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان تبریز
و ) سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ز) پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و حسب مفاد اسناد مناقصه ضمانت نامه یا رسید واریز وجه  را بصورت اصل در وقت مقرر در اسناد به کارفرما تسلیم نماید به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.سایت www.abfaazarbaijan.ir
مهلت فروش اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت ساعت 19 مورخه  23/3/1403
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات در سامانه ستادایران ساعت 8صبح مورخه 6/4/1403
زمان و تاریخ  بازگشایی پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت 10صبح مورخه6 /4/1403     
 
شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

 
 
 
 

 
آگهی مناقصه | شـرکت آب و فاضـلاب آذربایـجان شـرقی نصر

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار