آگهی مزایده

آگهی مزایده | اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

1403/03/16 - 07:00 - کد خبر: 114255 نسخه چاپی

اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن در نظر دارد تعدادی از املاک تحت مالکیت خود در سطح استان را از طریق مزایده به شرح ذیل و در قالب شرایط مندرج در سامانه ستاد واگذار نماید.

فرآیند مزایدات فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ممکن می باشد ، دریافت اسناد ، پرداخت تضمین ، ارسال اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت در بستر سامانه ممکن بوده و برای شرکت در مزایده ملزم به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) می باشند.
دریافت اسناد از سامانه ستاد ایران ( بخش مزایده دستگاه اجرایی) از ساعت 14:00 روزچهارشنبه مورخ 16/03/1403 تا ساعت 19:00 مورخ 26/03/1403 مقدور خواهد بود  و نهایتاَ ساعت 09:30 روز چهار شنبه مورخ 06/04/1403 آخرین مهلت امضاء و بارگزاری مدارک و اسناد و درج قیمت در سامانه ستاد می باشد ، همچنین  در صورت پرداخت غیر الکترونیکی تضمین شرکت در مزایده فرصت تحویل پاکت الف به اداره واگذاری اداره کل  در ساختمان ولیعصر ساعت 09:30 مورخ 06/04/1403 می باشد ،  کلیه پیشنهادات واصله ساعت 10:00روز چهارشنبه مورخ 06/04/1403 درسالن کنفرانس اداره کل راه و شهرسازی استان بازگشایی خواهد شد.                                                                               
متقاضیان می توانند در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات بیشتر به اداره کل راه و شهرسازی استان آ. شرقی ( به نشانی : تبریز – سربالایی ولیعصر) مراجعه نمایند.
وبسایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران ) www:setadiran.ir -     کد دستگاه مزایده گزار: 91597
پایگاه اینترنتی اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقیhttps:// azarsharghi.mrud.ir
 
 
تلفن مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه ستاد ایران : 1456                
 تلفن مسئول مزایده اداره کل راه و شهرسازی استان : 56 – 33691051 041 داخلی 105
فروش  نقدی تعداد یک قطعه زمین مسکونی در کوی ولیعصر تبریز
شماره مزایده در بخش اموال غیرمنقول سامانه ستاد ایران: 2003091597000006
نشانی : تبریز کوی ولیعصر خیابان اوحدی کوچه شهید توحیدی
پلاک های ثبتی :پلاک 86547 فرعی از یک اصلی مفروز و مجزی از 5198 بخش 9 تبریز
شرایط و نحوه فروش:  پرداخت 100درصد نقدی
 مبلغ پیشنهادی با مهلت حداکثر 10 روز کاری پس از ابلاغ به برنده
ردیف اموال شماره مال کاربری شماره
قطعه
مساحت
(متر مربع)
 
قیمت
یک متر مربع
(ریال)
قیمت کل
ششدانگ
(ریال)
مبلغ تضمین شرکت در مزایده
(ریال)
نحوه فروش
19 2103091597000019 مسکونی 4 454.80 930,000,000.00 422,964,000,000 21,059,280,000 نقدی
 
 
 
 
فروش  نقدی تعداد 1 قطعه زمین با کاربری تجاری واقع در تبریز
شماره مزایده در بخش اموال غیرمنقول سامانه ستاد ایران: 2003091597000007
نشانی : تبریز – کوی نصر – خیابان شهید اکبر جوادی - روبروی مجتمع پالادیوم
پلاک ثبتی : قطعه 75 تفکیکی از پلاک 51057 فرعی از 1 اصلی  مفروزی از 1006 بخش 9تبریز
شرایط و نحوه فروش: واگذاری قطعی - پرداخت 100 درصد نقدی ، مبلغ پیشنهادی با مهلت حداکثر 10 روز کاری پس از ابلاغ به برنده
«دارای سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان تکبرگی»
ردیف
اموال
شماره مال در سامانه ستاد شماره قطعه
تفکیکی
مساحت عرصه
( متر مربع )
قیمت پایه هر متر مربع
(ریال)
قیمت پایه کل ششدانگ
(ریال)
مبلغ تضمین شرکت در مزایده
(ریال)
نحوه پرداخت
20 2103091597000020 75 03/769 830.000.000. 638.294.900.000 25,365,898,000 نقدی
 
 
 
 
فروش نقد تعداد 4 باب  از واحدهای خدماتی برج تجارت جهانی (پروژه پردیسان ) واقع در تبریز
شماره مزایده در بخش اموال غیرمنقول سامانه ستاد ایران: 2003091597000008
نشانی : تبریز –کوی وحدت – برج تجارت جهانی
پلاک ثبتی : طبقه 8 تحت پلاک 68803 فرعی از 1 اصلی مفروز و مجزی از 71152 بخش 9 منطقه شرق تبریز
شرایط و نحوه فروش: پرداخت نقدی -مبلغ پیشنهادی با مهلت حداکثر 10 روز کاری پس از ابلاغ به برنده
ردیف
اموال
شماره مال در سامانه ستاد طبقه تیپ مساحت
( متر مربع )
موقعیت
 
قیمت پایه هر متر مربع
(ریال)
قیمت پایه کل ششدانگ
(ریال)
مبلغ تضمین شرکت در مزایده
(ریال)
21 2103091597000021 8 تیپ 1 117.78 جنوبی- شرقی 1,080,000,000 127,202,400,000 6,360,120,000
22 2103091597000022 8 تیپ 4 118.92 جنوبی – غربی 1,080,000,000 128,433,600,000 6,421,680,000
23 2103091597000023 8 تیپ 7 118.91 شمالی – غربی 1,080,000,000 128,422,800,000 6,421,140,000
24 2103091597000024 8 تیپ 10 117.69 شمالی – شرقی 1,080,000,000 127,105,200,000 6,355,260,000
 
 
 
 
فروش  نقدی تعداد 1 قطعه زمین با کاربری اداری واقع در مرند
شماره مزایده در بخش اموال غیرمنقول سامانه ستاد ایران: 2003091597000009
نشانی : مرند –بلوار آیت اله مرندی – جنب اداره دامپزشکی
پلاک ثبتی : قسمتی از پلاک 2202 فرعی از 49 اصلی  بخش 15تبریز
شرایط و نحوه فروش: واگذاری قطعی - پرداخت 100 درصد نقدی ، مبلغ پیشنهادی با مهلت حداکثر 10 روز کاری پس از ابلاغ به برنده
ردیف
اموال
شماره مال در سامانه ستاد کاربری مساحت عرصه
( متر مربع )
قیمت پایه هر متر مربع
(ریال)
قیمت پایه کل ششدانگ
(ریال)
مبلغ تضمین شرکت در مزایده
(ریال)
نحوه پرداخت
25 2103091597000025 اداری 300 32.000.000 9.600.000.000 480.000.000 نقدی
 
 
 
آگهی مزایده  | اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی نصر

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار