آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)

آگهی مناقصه | شـرکت آب و فاضـلاب اسـتان آذربایـجان شـرقی

1403/03/12 - 09:31 - کد خبر: 114254 نسخه چاپی

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)


شماره  2003001403000023 مورخ 6/3/1403 مندرج در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت
شماره 23  سال 1403
 شـرکت آب و فاضـلاب اسـتان آذربایـجان شـرقی در نظر دارد عـملیات مربوط به:  احداث مخزن 400مترمکعبی روستای ورنکش شهرستان میانه از محل اعتبارات عمرانی و از طریق مناقصه (عمومی) از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت به پیمانکار واجد شرایط و دارای رتبه آب  واگذار نماید. کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد بديهي است هزينه آگهي از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
 الف ) به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ب) مبلغ برآورد اولیه معادل: 16200116779 ريال
ج ) مــبلغ سپرده تضـمین شرکت در فرآيند ارجاع کار معادل: 810005838   ریال می باشد.
د ) مدت اجرای کار: 9 ماه
ه)دستگاه نظارت: مدیر دفتر بهره برداری و توسعه  تاسیسات تامین،تصفیه و خطوط انتقال آب
و ) سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ز) پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و حسب مفاد اسناد مناقصه ضمانت نامه یا رسید واریز وجه  را بصورت اصل در وقت مقرر در اسناد به کارفرما تسلیم نماید به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.سایت www.abfaazarbaijan.ir
مهلت فروش اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت ساعت 19 مورخه  16/3/1403
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات در سامانه ستادایران ساعت 8صبح مورخه 30/3/1403
زمان و تاریخ  بازگشایی پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت 10صبح مورخه30/3/1403
 
شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

انتهای پیام/
آگهی مناقصه |  شـرکت آب و فاضـلاب اسـتان آذربایـجان شـرقی نصر

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار