/ اطلاع رسانی /

فراخوان مناقصه عمومی | اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی

1403/02/06 - 07:19 - کد خبر: 112197 نسخه چاپی

اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی در نظر دارد مناقصه پروژه تنظیف و خدمات آبدارخانه اماکن اداری ورزش و جوانان در سطح استان به شماره 2003000111000003 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید

.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ  06/02/1403 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 7:30 صبح روز پنجشنبه تاریخ 06/02/1403 تا تاریخ 10/02/1403 خواهد بود.
برآورد اولیه :  483/312/963/99 ریال
سپرده شرکت در تنظیف و خدمات آبدارخانه اماکن اداری ورزش و جوانان در سطح شهرستانها مبلغ 248/331/996/9 ریال به حساب 4054005507565584 نزد بانک ملی دارایی جنوب غرب به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی واریز(گرفتن شناسه واریز از واحد مالی اداره کل برای واریزهای نقدی الزامی است) یا ضمانت نامه بانکی به نفع اداره کل تا سه ماه اعتبار داشته باشد تهیه فرمایید.
شرایط الزامی متقاضیان: ارائه اساسنامه- روزنامه رسمی- گواهی صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:30 روز شنبه تاریخ 22/02/1403
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 09:45 صبح روز یکشنبه  تاریخ  23/02/1403
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : اصل ضمانت نامه بانکی به امور قراردادهای اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی تحویل داده خواهد شد.
آدرس:  تبریز- اتوبان شهید کسایی- استادیوم یادگار امام (ره) – پیست دوچرخه سواری – دفتر فنی و مهندسی – امور قراردادها و تلفن: 35412711-041
هزینه چاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
 
فراخوان مناقصه عمومی  | اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی نصر

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار