فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی(یکپارچه)

مناقصه در سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی

1403/01/27 - 07:00 - کد خبر: 111425 نسخه چاپی

پایگاه خبری تحلیلی نصر        شماره : 2003030017000001/ستاد/ آگ/مناقصه

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی(یکپارچه)
تاریخ انتشار :  نوبت اول : 27/01/1403      نوبت دوم : 28/01/1403
سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی درنظردارد انجام پروژه بامشخصات ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه شامل دریافت اسناد مناقصه ، ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد ؛ لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی به منظور شرکت در مناقصه را محقق سازند .  
1-موضوع و نوع عملیات اجرایی مناقصه : تامین، حمل، تجهیز، نصب و راه اندازی تجهیزات ایستگاه های فیلتراسیون شبکه آبیاری تحت فشار دشت یکانات ( واحد عمرانی چهارم ).
2- محل اجرای پروژه : استان آذربایجان شرقی – شهرستان مرند – دشت یکانات .
3- برآورد اولیه پروژه : به صورت مستور می باشد.
4- شرایط مناقصه گران : دارابودن گواهینامه معتبرموردتایید دفترگروه فناوری وطرحهای نوین آبیاری(مجری طرح سامانه های نوین آبیاری) وزارت جهادکشاورزی وبراساس رعایت استانداردهای موجوددراسناد مناقصه ورعایت قانون حداکثر.
5- کارفرما : سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی .
6- زمان انتشار آگهی در سامانه ستاد : راس ساعت 14:00روزسه شنبه مورخ 28/01/1403 می باشد .
7- آخرین مهلت زمانی دریافت اسنادمناقصه ازسامانه ستاد: حداکثرتاساعت14:00روزسه شنبه مورخ 04/02/1403.
8- آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد توسط مناقصه گران از طریق سامانه ستاد: مناقصه گران بایستی کلیه اسناد مناقصه (پاکتهای الف ، ب ، ج) وارزیابی را حداکثر تاساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 18/02/1403 درسامانه ستاد بارگذاری ودرمناقصه شرکت نمایند .
9- نوع و مبلغ تضمین : مناقصه گران بایستی وفق "آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659/ﻫ -22/09/1394مصوب هیأت محترم وزیران"برای شرکت درفرآیندارجاع کار(شرکت درمناقصه) ضمانت نامه معتبربه مبلغ3500 میلیون ریال تهیه و ضمن بارگذاری تصویر آن در سامانه ستاد ، اصل ضمانت نامه (پاکت الف ) خود را حداکثر تا آخرین مهلت روز تعیین شده برای بارگذاری ( موضوع ردیف 8 )  به نشانی : تبریز – خیابان آزادی – حدفاصل میدان جهاد و چهارراه لاله – ساختمان شماره یک سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی – اداره امور پیمانها و قراردادها – اتاق 230 بصورت فیزیکی تحویل نمایند
10- زمان گشایش پیشنهادها : پیشنهادهای مالی مناقصه گرانی که ازطریق سامانه (ستاد) اسناد خودرا بارگذاری و درمناقصه شرکت نموده و حدنصاب نمره ارزیابی کیفی (65 نمره از100) را کسب نموده باشند؛ درساعت 10:00 صبح روزسه شنبه مورخ 25/02/1403 دراتاق جلسه سازمان (شماره 439 ) گشایش خواهد یافت .
11-مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن34494432-041 با آقای مهندس سیابانی تماس حاصل نمایند.
                      
کمیسیون مناقصات سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی
مناقصه در سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی نصر

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار