خبر/

پدافند غیرعامل در تحقیقات زیستی و امنیت غذایی نقش محوری دارد

1402/08/06 - 15:07 - کد خبر: 101949 نسخه چاپی

نصر: رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی تبریز گفت: پدافند غیرعامل در تحقیقات و پژوهش های این حوزه با هدف تامین امنیت غذایی در جامعه نقش مهم و محوری دارد.

به گزارش نصر، محمدامین حجازی روز شنبه در جریان بازدید مدیران و خبرنگاران آذربایجان شرقی از پژوهشکده یاد شده و در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، ماده و ریشه اصلی تحقیقات مربوط به حوزه بیوتکنولوژی مواد غذایی را تنوع زیستی بیان و اظهار کرد: برای تولید محصولات با کیفیت و به دور از هر گونه آلودگی شناسایی و ذخیره سازی این مواد اولیه بسیار مهم و تاثیرگذر است که تاکنون پژوهشکده صنایع غذایی تبریز اقداماتی را در این حوزه ها انجام داده است.
وی تامین زیرساخت های مربوط به پژوهش های صنایع غذایی را یکی از مطالبات مهم محققان این حوزه بسیار مهم از مدیریت پدافند غیرعامل بیان و اظهار کرد: می توان با فراهم سازی بسترهای لازم و کافی در این حوزه نسبت به رفع انواع تهدیدات بیوشیمی در خصوص امنیت غذایی وارد عمل شد و جامعه را از هر گونه آلودگی های غذایی در امان نگه داشت.
حجازی بهینه ﺳﺎزی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺑﺎارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻻ از ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ، ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ، اﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺑﺎ ارزش از ﺿﺎﯾﻌﺎت ﮐﺸﺎورزی، ﺟﻤﻊ آوری، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻏﺮﺑﺎل ﮔﺮی ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ برای اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ، آراﯾﺸﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، داروﯾﯽ و ﮐﺸﺎورزی، ارزﻳﺎﺑﯽ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی روش ﻫﺎی رﻳﺰازدﻳﺎدی ﮔﻴﺎﻫﺎن زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﯽ ﻣﻬﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﮔﺮاس ﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ را از مهمترین ماموریت ها و زمینه های تحقیقاتی پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی تبریز اعلام کرد.
وی پاسخ به نیازهای کشاورزی و صنایع غذایی منطقه شمال غرب کشور را یکی از ماموریت های اصلی پژوهشکده فوق بیان و اظهار کرد: این مرکز یکی از سه مرکز اصلی و قطب کشور در حوزه های مربوط به تولید مواد اولیه کشاورزی و باغبانی است که در این زمینه انجام پژوهش های علمی و کاربردی در حوزه کشت بافت جزو دستورکارهای محوری مرکز قرار گرفته است.
حجازی ادامه داد: بر همین اساس نیازهای باغبانی، منابع طبیعی و گیاهان مرتعی و اصلاح و بهسازی چراگاه ها جزو اقدامات حوزه پژوهشی قرار گرفته و تاکنون به موفقیت های مهمی نیز در این زمینه دست یافته ایم.
وی تولید پایه های سیب مالینگ(نوعی از نهال) برای نخستین بار در کشور در تبریز را از جمله دستاوردهای پژوهشکده بیوتکنولوژی تبریز اعلام کرد که در آن محققان این مرکز توانستند تعداد پنج هزار پایه سیب از این نوع را تولید و تحویل نهالستان های آذربایجان شرقی قرار دهند.
حجازی یادآور شد: اکنون افزون بر دو میلیون از پایه های سیب مالینگ تولید شده در پژوهشکده بیوتکنولوژی تبریز در باغات مختلف آذربایجان شرقی و غربی مورد استفاده قرار می گیرد که در میزان بازدهی تولید و تاب آوری نگهداری این محصول در سردخانه ها بسیار مفید و موثر بوده است.
به گزارش ایرنا، مدیرعامل پدافند غیرعامل آذربایجان شرقی نیز در این بازدید به خبرنگار ایرنا، گفت: این بازدید به خاطر هفته پدافند غیرعامل و به جهت اهمیت بیش از پیش و روز افزون حوزه صنایع غذایی و پژوهش های این بخش صورت گزفته است.
محمد بیگ تهدید حوزه های زیرساختی و بیوشیمی را یکی از زمینه های اهمیت تحقیقات مربوط به صنایع غذایی دانست و ادامه داد: این حوزه یکی از پنج حوزه مهم فعالیت های پدافند غیرعامل در کنار حوزه زیستی، شیمیایی، سایبری و پرتوی است.
وی تقویت ارتباط بین مراکز علمی و تحقیقاتی و پدافند غیرعامل را یکی از اهداف مهم مدیریت آذربایجان شرقی در این رابطه بیان کرد.
انتهای پیام/
پدافند غیرعامل در تحقیقات زیستی و امنیت غذایی نقش محوری دارد خبرگزاری ایرنا

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار