خبر/

برگزاری آیین اختتامیه سومین دوره جایزه کتاب سال آذربایجان شرقی

1400/08/29 - 09:31 - کد خبر: 54471
عکس

نصر: همزمان با هفته کتاب، آیین اختتامیه سومین دوره جایزه کتاب سال آذربایجان شرقی برگزار می‌شود.

به گزارش نصر، این آیین روز شنبه بیست و نهم آبان‌ماه 1400 و با حضور جمعی از علاقمندان و اصحاب فضل و فرهنگ در مجتمع فرهنگی هنری 29 بهمن تبریز برگزار می‌شود.
گفتنی است سومین دوره جایزه کتاب سال آذربایجان‌شرقی با هدف شناسایی و معرفی نویسندگان فعال و ارتقای سطح کیفی نشر استان، حمایت و تشویق مولفان، مترجمان و مصححان و متخصصان کتاب استان و ارتقای فرهنگ جامعه اسلامی، حفظ و استقلال و هویت فرهنگی برگزار شده و آثار و نویسندگان برتر طی آیین اختتامیه معرفی خواهند شد.
 موضوعات سومین دوره جایزه کتاب سال آذربایجان‌شرقی به شرح زیر می‌باشد:
ﻛﻠﻴﺎت: ﻋﻠﻮم ﻛﺘﺎﺑﺪاری، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ و داﻳﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﻫﺎ، اﻃﻼع روزﻧﺎﻣﻪ، رﺳﺎﻧﻲ ﻧﮕﺎری،ﻧﺴﺦ ﺧﻄﻲ.
ﻓﻠﺴﻔﻪ و روان ﺷﻨﺎﺳﻲ: ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻏﺮب، ﻓﻠﺴﻔﺔ اﺳﻼﻣﻲ، ﻣﻨﻄﻖ، روان ﺷﻨﺎﺳﻲ.
دین: ﻛﻠﻴﺎت اﺳﻼم، ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻲ، ﺣﺪﻳﺚ و ﻋﻠﻮم رواﻳﻲ، ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل، ﻛﻼم و ﻓﺮق، اﺧﻼق، ﻋﺮﻓﺎن و ﺗﺼﻮف،
ﺳﻴﺮة ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ و ادﻳﺎن دﻳﮕﺮ.
علوم اجتماعی: ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ و ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﻲ، آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﻋﻠﻮم ﻧﻈﺎﻣﻲ ، ﺳﻴﺎﺳﻲ، اﻗﺘﺼﺎد، ﺣﻘﻮق، ﺣﺴﺎﺑﺪاری، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ.
زبان: زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ، زﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ و ﮔﻮﻳﺶ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﻲ، زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ، زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻲ و زﺑﺎن ﻫﺎی دﻳﮕﺮ.
علوم خالص: ﺗﺎرﻳﺦ و ﻛﻠﻴﺎت ﻋﻠﻢ، رﻳﺎﺿﻴﺎت، ﻧﺠﻮم، ﻓﻴﺰﻳﻚ، ﺷﻴﻤﻲ، زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ، زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ.
علوم کاربردی: ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻮاد و ﻣﻌﺪن، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزی .
هنر: ﻛﻠﻴﺎت ﻫﻨﺮ، ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ، ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﻣﻌﻤﺎری، ﺷﻬﺮﺳﺎزی، ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﻲ، ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ، ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ.
ادبیات: ﺷﻌﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﻧﺜﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﻧﻘﺪ ادﺑﻲ، ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت، ﻣﺘﻮن ﻗﺪﻳﻢ، ادﺑﻴﺎت زﺑﺎنﻫﺎی دﻳﮕﺮ.
تاریخ و جغرافیا: ﺗﺎرﻳﺦ، ﻣﺴﺘﻨﺪﻧﮕﺎری، ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ.
کودک و نوجوان: ﺷﻌﺮ ﻛﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان، داﺳﺘﺎن ﺗﺄﻟﻴﻔﻲ ﻛﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان، داﺳﺘﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان، دﻳﻦ ﻛﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان
ﺳﻮﻣﻴﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺘﺎب ﺳﺎل اﺳﺘﺎن  توسط اداره ﻛﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺘﺎن آذربایجان شرقی با همکاری معاونت اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺘﺎب و ادبیات ایرانیان، برگزار شده است.
ویژه برنامه‌های بیست و نهمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار "جای خالی را با کتاب خوب پر کنیم" در سراسر کشور  در حال برگزاری است.
انتهای پیام/

پژوهشیار