اسامی نهایی کاندیداهای انتخابات شورای شهر تبریز/ کاندیداهای شورا 1400

1400/03/17 - 21:06 - کد خبر: 45233
انتخابات

نصر: اسامی و کد نامزدهای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تبریز از سوی فرمانداری تبریز اعلام شد.

به گزارش نصر، اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر تبريز به شرح زير مي باشد:
- 1 آقاي مرتضي آبدار بخشايش فرزند حسن كد نامزد 1121
- 2 خانم سمانه ابراهيم پورثابت فرزند عبدالاحد كد نامزد 1124
- 3 آقاي حميد ابراهيم زاده فرزند يحيي كد نامزد 1125
- 4 آقاي علي ابراهيمي فرزند ستار كد نامزد 1126
- 5 آقاي رسول ابراهيمي اصل فرزند ابراهيم خليل كد نامزد 1127
- 6 آقاي جعفر ابراهيمي معروفي فرزند علي كد نامزد 1128
- 7 خانم فاطمه آب سواران فرزند ابراهيم كد نامزد 1129
- 8 خانم خديجه ابوطالبي فرزند فضلعلي كد نامزد 1141
- 9 آقاي احسن اجتهادي فرزند محسن كد نامزد 1142
- 10 آقاي علي آجودان زاده فرزند سيف اله كد نامزد 1146
- 11 آقاي جواد احساني فرزند علي كد نامزد 1147
- 12 آقاي رضا احمدي فرزند على اصغر كد نامزد 1149
13- خانم معصومه احمدي فرزند حسين كد نامزد 1151
- 14 آقاي اباصلت احمدي ديزج فرزند دستگير كد نامزد 1152
- 15 آقاي غلامرضا احمدي ملامحمود فرزند اسدالله كد نامزد 1154
- 16 آقاي كمال اديب والا فرزند علي اكبر كد نامزد 1156
- 17 آقاي علي آذرهوا فرزند علي اكبر كد نامزد 1157
- 18 آقاي فيروز آذري فر فرزند امير كد نامزد 1158
- 19 آقاي حسين آذري كيان فرزند سلمان كد نامزد 1159
- 20 آقاي حسين اروجي مسقران فرزند الهويردي كد نامزد 1161
- 21 آقاي سيدطاهر اسحقي فرزند سيدجواد كد نامزد 1164
- 22 آقاي رسول اسداللهي فرزند يحيي كد نامزد 1165
- 23 آقاي حبيب اسدلوقراخانلو فرزند اسلام كد نامزد 1167
- 24 آقاي بختيار اسدي فرزند اسفنديار كد نامزد 1168
- 25 آقاي شهرام اسدي فرزند فرامرز كد نامزد 1171
- 26 خانم مريم اسكندري اسفهلان فرزند عباس كد نامزد 1172
- 27 خانم فريبا اسگندري فرزند حسن كد نامزد 1174
- 28 آقاي مسعود اسلامي فرزند ايوب كد نامزد 1175
- 29 آقاي اسفنديار اسماعيلي تنباكلو فرزند بختيار كد نامزد 1176
- 30 آقاي محمدحسن اسوتچی فرزند علي كد نامزد 1178
- 31 آقاي امين اشرفي مقصودلو فرزند محبوب كد نامزد 1179
- 32 آقاي امين اصغري فرزند جبرئيل كد نامزد 1181
- 33 آقاي حامد آصفي فرزند صمد كد نامزد 1182
- 34 خانم نازيلا آصفي فرزند حيدرعلي كد نامزد1184
- 35 آقاي سيدمحمدعلي اعلمي فرزند سيدمحمد كد نامزد 1185
- 36 آقاي احمد افتخاري عنصرودي فرزند محمد كد نامزد 1186
- 37 خانم منيره افراشته فرزند حسن كد نامزد 1187
- 38 آقاي محمد آقاپور فرزند بهلول كد نامزد 1192
- 39 آقاي ياسين آقاجان زاده فرزند فرمان كد نامزد 1194
- 40 آقاي فرزاد آقازاده فرزند عيسي كد نامزد 1195
- 41 آقاي مسعود آقائي فرزند ارسلان كد نامزد 1196
- 42 آقاي مهرداد آقائي فرزند احمد كد نامزد 1197
- 43 آقاي علي اكبر اكبرزاده فرزند حسن كد نامزد 1198
- 44 آقاي فريدون اكبرنيا فرزند جمشيد كد نامزد 1211
- 45 آقاي حسن اكبري فرزند ابوالفضل كد نامزد 1212
- 46 آقاي محمدعلي اكبري فرزند حمزه علي كد نامزد 1214
- 47 آقاي محمد آلهياري فرزند علي كد نامزد 1216
- 48 آقاي ناصر امامعلي پور فرزند غلامرضا كد نامزد 1218
- 49 آقاي قادر امامي فرزند محمد كد نامزد 1219
- 50 آقاي وحيد اماني فرزند توكل كد نامزد 1221

 


 
- 51 آقاي حسن امراه پور فرزند اميد كد نامزد 1226
- 52 آقاي يوسف اميد فرزند خداكرم كد نامزد 1227
- 53 آقاي محمدجواد اميدوار فرزند علي عباس كد نامزد 1228
- 54 آقاي سيدحافظ اميرآزاد فرزند سيدابراهيم كد نامزد 1229
- 55 آقاي داود اميرحقيان فرزند محمود كد نامزد 1241
- 56 آقاي بهرنگ اميري فرزند محمد كد نامزد 1244
- 57 آقاي سعيد اميني آحور فرزند جعفر كد نامزد 1245
- 58 آقاي مهدي اميني اسفنجاني فرزند حيدر كد نامزد 1246
- 59 آقاي رضا انتخابي فرزند سلمان كد نامزد 1247
- 60 آقاي مهدي انتظارقراملكي فرزند اكبر كد نامزد 1248
- 61 آقاي مختار اندرياني فرزند محمدعلي كد نامزد 1249
- 62 خانم سونيا انديش فرزند غلامعلي كد نامزد 1251
- 63 آقاي حسن انواري اسبقراني فرزند ناصر كد نامزد 1252
- 64 آقاي محمدرضا آهنكوب آذر فرزند اسماعيل كد نامزد 1254
- 65 آقاي فريدون بابائي اقدم فرزند علي كد نامزد 1255
- 66 خانم سولماز بازه فرزند الهويردي كد نامزد 1257
- 67 آقاي اكبر باصركوچه باغ فرزند اصغر كد نامزد 1258
- 68 آقاي محمد باغبان خطيبي فرزند كاظم كد نامزد 1259
- 69 آقاي سجاد باقرزاده فرزند محمد كد نامزد 1262
- 70 خانم سيده فرناز باهرنيا فرزند ميرجعفر كد نامزد 1266
- 71 خانم سميرا بايرامي فرزند اسمعيل كد نامزد 1267
- 72 آقاي ياسين بجاني فرزند علي كد نامزد 1268
- 73 خانم وحيده برزگرآقاعلي فرزند محمدباقر كد نامزد 1271
- 74 آقاي حسن برزگري فرزند محمداسحق كد نامزد 1272
- 75 آقاي رسول برگي خلجان فرزند محمدعلي كد نامزد 1275
- 76 آقاي نادر بگي فرزند محمد كد نامزد 1277
- 77 آقاي رضا بنائي فرزند جبرائيل كد نامزد 1278
- 78 آقاي ايوب بني نصرت فرزند سيف الله كد نامزد 1279
- 79 خانم رعنا بهاري فرزند عين اله كد نامزد 1281
- 80 آقاي ابوالفضل بهرا فرزند بهلول كد نامزد 1282
- 81 خانم ليدا بهرامي قره آغاجي فرزند پرويز كد نامزد 1284
- 82 آقاي حامد بهروز فرزند حسين كد نامزد 1285
- 83 آقاي هوشنگ پاكدل صمدي فرزند محمدرضا كد نامزد 1289
- 84 خانم محدثه پورابراهيم فرزند علي كد نامزد 1291
- 85 آقاي محمود پورباقريان آخوني فرزند حبيب كد نامزد 1292
- 86 آقاي علي پورحسين فرزند عيسي كد نامزد 1294
- 87 آقاي محمد پوررفائي فرزند رضا كد نامزد 1295
- 88 خانم مريم پورشريفي فرزند غلامرضا كد نامزد 1296
- 89 آقاي هادي پورعلي خرمالو فرزند عزت اله كد نامزد 1297
- 90 آقاي علي پورعيسي فرزند مجيد كد نامزد 1298
- 91 آقاي عادل پورقربان فرزند يونس كد نامزد 1299
- 92 آقاي اياز پورممي لجين فرزند كنطو كد نامزد 1411
- 93 آقاي حامد پورمند فرزند محمد كد نامزد 1412
- 94 آقاي قادر پورنصيري فرزند عزيزاله كد نامزد 1414
- 95 آقاي رسول پورنعمت فرزند جواد كد نامزد 1415
- 96 آقاي رحيم پوري فرزند حسنعلي كد نامزد 1417
- 97 آقاي رضا پوريامنش فرزند رسول كد نامزد 1418
- 98 آقاي هاتف پوريانسب فرزند محمدرضا كد نامزد 1419
- 99 آقاي جابر پيراهنيان فرزند كاظم كد نامزد 1421
- 100 آقاي موسي پيرزادسار فرزند بايرامعلي كد نامزد 1424
101- آقاي مجيد پيرزاده فرزند امير كد نامزد 1425
- 102 آقاي محمدحسين پيكاني فرزند محمد كد نامزد 1426


- 103 آقاي نادر تاري برازين فرزند غفار كد نامزد 1428
- 104 خانم فرزانه تقوي دغدغان فرزند زين العابدين كد نامزد 1429
- 105 آقاي احمد تقوي كارترپ فرزند حسين كد نامزد 1441
- 106 آقاي حسين تقي زاده آقبلاغ فرزند منصور كد نامزد 1445
- 107 آقاي غلامرضا توحيدي اقدم فرزند حميد كد نامزد 1446
- 108 آقاي مهرداد توكلي اسكوئي فرزند مهدي كد نامزد 1447
- 109 آقاي علي رضا جامع فر فرزند صادق كد نامزد 1448
- 110 آقاي آرش جبارزاده مسن فرزند مختار كد نامزد 1451
- 111 آقاي اميد جباري فرزند اصغر كد نامزد 1452
- 112 آقاي غلامرضا جباري فرزند اصلان كد نامزد 1454
- 113 آقاي امير جباري اسكنداني فرزند ايوب كد نامزد 1455
- 114 آقاي مختار جباري كهنه شهري فرزند خداداد كد نامزد 1456
- 115 آقاي خليل جبرئيل زاده فرزند حسن كد نامزد 1457
- 116 آقاي آرش جبلي مقدم فرزند يوسف كد نامزد 1458
- 117 آقاي سعيد جديري علاف كار فرزند حميد كد نامزد 1459
- 118 آقاي مجتبي جعفرزاده فرزند هاشم كد نامزد 1462
- 119 آقاي اباذر جعفري فرزند عبدالعلي كد نامزد 1464
- 120 آقاي رضا جعفري فرزند عشقعلي كد نامزد 1465
- 121 آقاي محمد جعفري فرزند حسن كد نامزد 1466
- 122 آقاي محمدحسين جعفري فرزند حيدرعلي كد نامزد 1467
- 123 آقاي مهدي جعفري بشير فرزند اصغر كد نامزد 1468
- 124 آقاي مقصود جعفري مشاهير فرزند قربان كد نامزد 1469
- 125 خانم سكينه جلالي فرزند سيف اله كد نامزد 1471
- 126 آقاي علي جليل پور فرزند حسين كد نامزد 1472
- 127 آقاي ياشار جمالي پيغان فرزند حسين كد نامزد 1476
- 128 خانم ليلا جمشيدنشان اصل فرزند حسين كد نامزد 1477
- 129 آقاي علي جهاني فرزند نوراله كد نامزد 1478
- 130 آقاي حسين جوادي فرزند عباسقلي كد نامزد 1479
- 131 خانم معصومه جودت ساتلميش فرزند خسرو كد نامزد 1481
- 132 خانم فريده چلبيانلوويجويه فرزند غلامحسين كد نامزد 1482
- 133 آقاي اسماعيل چمني فرزند بلوط كد نامزد 1484
- 134 خانم آفتاب چوبدار فرزند محمد كد نامزد 1486
- 135 آقاي ايرج چوبدار فرزند محمد كد نامزد 1487
- 136 آقاي فرزاد حاتمي كويچ فرزند خان اوغلان كد نامزد 1488
- 137 آقاي محمدحسن حاجيان فرزند محمدحسين كد نامزد 1489
- 138 آقاي يوسف حاجي پور فرزند رزاق كد نامزد 1491
- 139 آقاي احتشام حاجي پورحاجي عليلو فرزند احمد كد نامزد 1492
- 140 آقاي سعيد حاجي زاده حكم آبادي فرزند محمدرضا كد نامزد 1494
- 141 خانم ناهيده حاجي عليلو فرزند بهروز كد نامزد 1495
- 142 آقاي شاهين حاجي نژاد فرزند تراب كد نامزد 1497
- 143 آقاي رضا حبيبي فرزند رسول كد نامزد 1498
- 144 آقاي حبيب حسينقلي زاده فرزند نصرت كد نامزد 1512
- 145 آقاي سيداحمد حسيني زاد فرزند ميراسمعيل كد نامزد 1515
- 146 خانم اكرم حضرتي ليلان فرزند فريدون كد نامزد 1516
- 147 آقاي شهرام حضي زاده فرد فرزند زين العابدين كد نامزد 1517
- 148 آقاي علي حقي فرزند اروج كد نامزد 1518
- 149 آقاي حسين حلاج حساس فرزند حميد كد نامزد 1519
- 150 آقاي كيوان حيدريان مينق فرزند قدرت كد نامزد 1522
- 151 آقاي علي حيدري منور فرزند محمدحسين كد نامزد 1524
- 152 آقاي ناصر حيدري يوسف آباد فرزند ابوالفتح كد نامزد 1525


- 153 آقاي هادي خالقي اسكوئي فرزند محمدعلي كد نامزد 1526
- 154 آقاي ميثم خبازي نژادحقي فرزند عباسعلي كد نامزد 1542
- 155 آقاي رحمان خجسته پارسا فرزند محمدعلي كد نامزد 1544
- 156 خانم شبنم خداخواه املش فرزند عزت اله كد نامزد 1545
- 157 آقاي جمشيد خدادادي فرزند اسمعيل كد نامزد 1546
- 158 خانم صفيه خديو فرزند جليل كد نامزد 1547
- 159 آقاي حسن خردمنداسكندر فرزند محمد كد نامزد 1548
- 160 آقاي فرهاد خسروي فرزند احدآقا كد نامزد 1549
- 161 آقاي علي خلفي فرزند محمد كد نامزد 1551
- 162 آقاي وحيد خوش الحان فرزند مختار كد نامزد 1552
- 163 آقاي حسن خوئي فرزند يداله كد نامزد 1554
- 164 آقاي مهدي داداشي فرزند ابراهيم كد نامزد 1556
- 165 آقاي حسين داناي فرزند محمدرضا كد نامزد 1558
- 166 خانم شهرزاد دانش فر فرزند بهرام كد نامزد 1559
- 167 آقاي ابراهيم داودي تبريزي فرزند محمود كد نامزد 1561
- 168 خانم ليلا دائي فرزند رحيم كد نامزد 1562
- 169 آقاي سعيد دباغ نيكوخصلت فرزند حسن كد نامزد 1564
- 170 آقاي شهرام دبيري اسكوئي فرزند رحيم كد نامزد 1565
- 171 آقاي يونس درخشاني فرزند محمدعلي كد نامزد 1566
- 172 آقاي حسين درس خوان فرزند رسول كد نامزد 1567
- 173 آقاي حسن درگاهي فرزند خان مراد كد نامزد 1568
- 174 خانم لاريسا دلجوفر فرزند مجيد كد نامزد 1569
- 175 آقاي ابوالفضل دهقان فرزند حسن كد نامزد 1575
- 176 آقاي كريم دهقان فرزند احمد كد نامزد 1576
- 177 آقاي مقصود دهقان فرزند سولدوز كد نامزد 1577
- 178 آقاي روح اله دهقان نژاد فرزند جعفر كد نامزد 1578
- 179 خانم شادي دواتگرايراني زاد فرزند صمد كد نامزد 1579
- 180 خانم هديه دواتگرايراني زاد فرزند صمد كد نامزد 1581
- 181 آقاي حسين دوچرخه ساز فرزند شهنام كد نامزد 1582
- 182 آقاي رضا دين پرور فرزند صفر كد نامزد 1584
- 183 آقاي بهزاد رادان فرزند فيروز كد نامزد 1585
- 184 آقاي عباسعلي رادي زنوز فرزند يداله كد نامزد 1586
- 185 آقاي علي راستي فرزند عبدالمحمد كد نامزد 1587
- 186 آقاي اصغر راضي فرزند حسين كد نامزد 1588
- 187 خانم عاطفه ربوضآبادي فرزند كريم كد نامزد 1589
- 188 آقاي سجاد رجبي فرزند محبتعلي كد نامزد 1591
- 189 خانم آرزو رحيمي فرزند محمد كد نامزد 1594
- 190 آقاي حجت رستم پور فرزند محمدرسول كد نامزد1595
- 191 آقاي غلامعلي رستم پور فرزند عبدالله كد نامزد 1596
- 192 آقاي مجيد رستمي فرزند طرلان كد نامزد 1597
- 193 آقاي محمد رستمي فرزند عباسعلي كد نامزد 1598
- 194 آقاي ناصر رسول زاده جدي فرزند رضا كد نامزد 1611
- 195 آقاي محمد رسولي فرزند احمد كد نامزد 1612
- 196 آقاي امين رسولي گجين فرزند وهاب كد نامزد 1615
- 197 آقاي روح اله رشيدكرشان فرزند حمداله كد نامزد 1616
- 198 آقاي ابوالفضل رشيدي خاتون آباد فرزند الماس كد نامزد 1617
- 199 خانم شهناز رضاجو فرزند محمدرضا كد نامزد 1618
- 200 آقاي محمد رضازاده فرزند موسي كد نامزد 1619
201- آقاي هادي رضانژاد فرزند احمد كد نامزد 1622
- 202 آقاي مجيد رضائي بصيري فرزند صمد كد نامزد 1624
- 203 آقاي علي رنجبر فرزند حاتم كد نامزد 1626
- 204 آقاي علي رنجبر فرزند حيدر كد نامزد 1627
- 205 آقاي عليرضا رنجي پور فرزند غلامحسين كد نامزد 1628
- 206 آقاي مجيد رهبرشيربازو فرزند احمد كد نامزد 1629


- 207 خانم سميه رهنماي تدين آذر فرزند فولاد كد نامزد 1641
- 208 آقاي فرهاد روشني فرزند سيف اله كد نامزد 1642
- 209 خانم سميرا رونق ششكلاني فرزند رحيم كد نامزد 1644
- 210 آقاي احمد زارعي فرزند قبلعلي كد نامزد 1648
- 211 آقاي حسين زارعي فرزند باقر كد نامزد 1649
- 212 آقاي علي زارعي فرزند نعمت اله كد نامزد 1651
- 213 آقاي موسي زارعي حاجى فرزند يوسف كد نامزد 1652
- 214 آقاي حميد زارعي چايكندي فرزند امين كد نامزد 1654
- 215 آقاي بهنام زاهد فرزند علي كد نامزد 1655
- 216 آقاي سيدكاظم زعفرانچیلر فرزند ميرداود كد نامزد 1657
- 217 آقاي موسي زلفي فرزند يوسفعلي كد نامزد 1658
- 218 آقاي محمد زينالي فرزند جواد كد نامزد 1661
- 219 آقاي فيروز زينالي سرابي فرزند محمدحسن كد نامزد 1664
- 220 آقاي مهدي ساعي فرزند غريب كد نامزد 1665
- 221 آقاي هادي سامبراني فرزند اصغر كد نامزد 1667
- 222 آقاي كريم سامبراني سامبران فرزند فرمان كد نامزد 1668
- 223 خانم زهرا سجادي خسروشاهي فرزند ايوب كد نامزد 1669
- 224 آقاي علي سجاهر فرزند محمد كد نامزد 1671
- 225 خانم رقيه سردارپور فرزند حيدرقلي كد نامزد 1672
- 226 آقاي حسن سرمستي فرزند خانلار كد نامزد 1674
- 227 آقاي امير سعدلونيا فرزند منوچهر كد نامزد 1676
- 228 آقاي عليرضا سلاطين فرزند قلي كد نامزد 1677
- 229 آقاي صياد سلطاني فرزند حسن كد نامزد 1679
- 230 خانم فاطمه سلماسي فرزند غلامرضا كد نامزد 1681
- 231 آقاي حسين سليمي فرزند بهمن كد نامزد 1684
- 232 آقاي مهران سليمي فرزند سليم كد نامزد 1685
- 233 آقاي مهدي سليمي عنصرودي فرزند يوسفعلي كد نامزد 1686
- 234 آقاي كيومرث سهرابي فرزند محمدتقي كد نامزد 1687
- 235 آقاي ميرعلي سيدي فرزند ميراسماعيل كد نامزد 1691
- 236 آقاي قربان سيفي فرزند غلامحسن كد نامزد 1692
- 237 آقاي يوسف سيفي پورمقدم طيول فرزند مرشد كد نامزد 1694
- 238 آقاي علي شامي نژاد فرزند امامعلي كد نامزد 1695
- 239 آقاي حميد شاه ويردي صوفياني فرزند غلامرضا كد نامزد 1697
- 240 آقاي سجاد شايا فرزند عباسعلي كد نامزد 1698
- 241 خانم آيلار شايق تركداري فرزند حسين كد نامزد 1699
- 242 آقاي رضا شريف زاده فرزند يوسف كد نامزد 1714
- 243 آقاي حسين شريفي فرزند الماس كد نامزد 1715
- 244 آقاي علي شريفي فرزند اروج كد نامزد 1716
- 245 خانم زينب شريفي آلمالو فرزند عباسعلي كد نامزد 1717
- 246 آقاي جواد ششگلاني فرزند علي كد نامزد 1718
- 247 آقاي داود شعباني فرد فرزند غلام كد نامزد 1719
- 248 آقاي اكتاي شفيعي فسقنديس فرزند پرويز كد نامزد 1721
- 249 آقاي داريوش شكوهي فرزند غلامعلي كد نامزد 1722
- 250 آقاي شهرام شكيبائي فرزند حسين كد نامزد 1724
- 251 آقاي اشكان شمالي فرزند ابراهيم كد نامزد 1725
- 252 آقاي مرتضي شمسي آقاعلي فرزند اروجعلي كد نامزد 1726
- 253 آقاي محمدعلي شهاب زاد فرزند لطفعلي كد نامزد 1727
- 254 آقاي مهدي شهابي فرزند علي كد نامزد 1728
- 255 آقاي مهدي شهبازي فرزند نوراله كد نامزد 1729
- 256 خانم نسيم شهير فرزند بهمن كد نامزد 1742
- 257 خانم سانيا شهين باهر فرزند محمدرضا كد نامزد 1744
- 258 آقاي سيدمحمد شيخ الاسلامي فرزند ميريوسفعلي كد نامزد 1746


 
- 259 آقاي شهرام شيرخاني ميداني فرزند جعفر كد نامزد 1747
- 260 آقاي مهدي شيردل ملامحمود فرزند عبداله كد نامزد 1748
- 261 خانم نسيم شيري پورچرلو فرزند همت كد نامزد 1749
- 262 خانم زهرا شيري سراي فرزند علي كد نامزد 1751
- 263 آقاي كريم صادق زاده تبريزي فرزند محمدعلي كد نامزد 1752
- 264 خانم سيده نازيلا صادقي فرزند سيدرضا كد نامزد 1754
- 265 آقاي احد صادقي مقبره فرزند كاظم كد نامزد 1755
- 266 آقاي رشيد صالح پور فرزند رحمن كد نامزد 1756
- 267 آقاي رضا صبري فرزند ولي كد نامزد 1757
- 268 آقاي هادي صبورنعمت آباد فرزند علي كد نامزد 1758
- 269 آقاي رضا صبوري فرزند علي كد نامزد 1759
- 270 آقاي ولي صداقتي چچکلو فرزند ايوب كد نامزد 1761
- 271 آقاي محمدعلي صديقي علاء فرزند محمد كد نامزد 1762
- 272 آقاي موسي صفائي كورعباسلو فرزند امامويردي كد نامزد 1764
- 273 آقاي مهدي صفري پيغان فرزند فريدون كد نامزد 1765
- 274 آقاي محمد صمدي فرزند اسماعيل كد نامزد 1766
- 275 خانم پريا صمدي پرويزنژاد فرزند صمد كد نامزد 1768
- 276 آقاي سعيد طريقتي خواجه ديزج فرزند قربان كد نامزد 1771
- 277 آقاي سيدهادي طه فرزند سيدولي كد نامزد 1772
- 278 خانم سولماز طهمورثي سقين سرا فرزند جليل كد نامزد 1774
- 279 آقاي عليرضا طهمورثي سقين سرا فرزند طهمز كد نامزد 1775
- 280 آقاي بهنام طيب نيا فرزند قلي كد نامزد 1776
- 281 آقاي حسن ظهيري يوسف آباد فرزند بابا كد نامزد 1778
- 282 آقاي شجاء عابدي آبش احمدلو فرزند مجيد كد نامزد 1779
- 283 آقاي سجاد عبادپور فرزند بيوك آقا كد نامزد 1782
- 284 آقاي مهدي عبادي فرزند قادر كد نامزد 1784
- 285 خانم مريم عباس زاداصل فرزند حسين كد نامزد 1785
- 286 آقاي محمدعلي عباس زاده يوسفي فرزند رحيم كد نامزد 1786
- 287 آقاي رضا عباس نژاد فرزند قادر كد نامزد 1787
- 288 خانم معصومه عبدالعلي پوراصل جاني فرزند يعقوب كد نامزد 1789
- 289 آقاي غلامرضا عبداله زاده بقائي فرزند احمد كد نامزد 1791
- 290 آقاي علي عبدلي فرزند فيروز كد نامزد 1792
- 291 آقاي علي عدلي فرزند محمدعلي كد نامزد 1795
- 292 آقاي ابوالحسن عزتي فرزند محمد كد نامزد 1796
- 293 آقاي محمدباقر عسكرنيا فرزند رضا كد نامزد 1797
- 294 آقاي سعيد عظيم زاده فرزند داود كد نامزد 1798
- 295 آقاي ابراهيم عظيمي آقداش فرزند خليل كد نامزد 1799
- 296 آقاي فرخ عظيمي حسني فرزند علي اكبر كد نامزد 1811
- 297 آقاي علي علمي جيقه فرزند حميد كد نامزد 1814
- 298 آقاي كريم علي اكبري لاهوت فرزند صمد كد نامزد 1815
- 299 آقاي حسين علييائي فرزند غلامعلي كد نامزد 1816
- 300 آقاي رضا علي پور فرزند رحمان كد نامزد 1817
- 301 آقاي محرم عليزاده فرزند كامران كد نامزد 1818
- 302 آقاي محمد عليزادهءمقدم قراگوني فرزند احمد كد نامزد 1819
- 303 آقاي جاويد عليلو فرزند نوروز كد نامزد 1821
- 304 آقاي جواد عيوضي فرزند محرم كد نامزد 1824
- 305 آقاي محمد غريبي فرزند عقيل كد نامزد 1825
- 306 آقاي شاهين غزنوي فرزند شهريار كد نامزد 1826
- 307 خانم حكيمه غفوري فرزند غفور كد نامزد 1827
- 308 آقاي روح اله غلامي فرزند محمد كد نامزد 1828
- 309 خانم زهرا غلامي هراب فرزند عليقلي كد نامزد 1829
- 310 آقاي ناصر غيوري فرزند حسين كد نامزد 1841


- 311 آقاي رامين فاتح فرزند كريم كد نامزد 1842
- 312 آقاي سعيد فاتح حسين آباد فرزند قربان كد نامزد 1844
- 313 خانم اشرف السادات فاطمي نسب سرخابي فرزند سيدحسن كد نامزد 1845
- 314 آقاي بابك فتحي فرزند محرم كد نامزد 1846
- 315 آقاي جواد فتحي فرزند علي كد نامزد 1847
- 316 آقاي مهدي فتوت شاكري فرزند حسين كد نامزد 1848
- 317 آقاي حامد فتوت شاهمرسي فرزند مروت كد نامزد 1849
- 318 آقاي امير فراهانچی فرزند جلال كد نامزد 1852
- 319 آقاي پوريا فراهانچی فرزند جلال كد نامزد 1854
- 320 آقاي حامد فرتاشيان فر فرزند محمدباقر كد نامزد 1855
- 321 آقاي حامد فرج پورباسمنج فرزند يونس كد نامزد 1856
- 322 آقاي جليل فرشي جلالي فرزند علي كد نامزد 1857
- 323 آقاي بابك فرهنگي فرزند حسن كد نامزد 1861
- 324 خانم زهرا فرهي فر فرزند علي كد نامزد 1864
- 325 آقاي محمدرضا فريدي خطيبي فرزند ابراهيم كد نامزد 1865
- 326 خانم سيما فريورراد فرزند حمزه علي كد نامزد 1866
- 327 آقاي مهدي فولادوند فرزند يعقوب كد نامزد 1867
- 328 آقاي وحيد قاسم پور فرزند بشير كد نامزد 1871
- 329 آقاي رامين قاسمزاده فرزند حسين كد نامزد 1872
- 330 آقاي ايرج قاسمي فرزند كاظم كد نامزد 1874
- 331 آقاي محمد قاسمي بيرق فرزند حسين كد نامزد 1875
- 332 خانم تركان قاسمي ترگاني فرزند قاسم كد نامزد 1876
- 333 آقاي وحيد قاسمي مياردان فرزند سلمان كد نامزد 1877
- 334 آقاي مهدي قانع سهرقه فرزند حسين كد نامزد 1878
- 335 آقاي پاشا قره باغي فرزند حسين كد نامزد 1881
- 336 آقاي ودود قره باغي ملكي فرزند سليمان كد نامزد 1882
- 337 خانم عزيزه قره زاده فرزند الياس كد نامزد 1885
- 338 آقاي فريد قشلاقي فرزند ناصر كد نامزد 1886
- 339 آقاي امير قشوني فرزند اكبر كد نامزد 1887
- 340 آقاي بيت اله قصابي فرزند حمداله كد نامزد 1889
- 341 آقاي محمدرضا قلي پورفلاحي فرزند علي رضا كد نامزد 1891
- 342 آقاي بابك قلي زاده بهيار فرزند محمدعلي كد نامزد 1894
- 343 آقاي ناصر قنبري فرزند فيضاله كد نامزد 1896
- 344 آقاي ابوالفضل قنبري ارباطان فرزند قنبر كد نامزد 1897
- 345 آقاي حسن قنبري آرباطان فرزند قنبر كد نامزد 1898
- 346 آقاي حسين كاتبي زاد فرزند محمدرضا كد نامزد 1911
- 347 خانم مريم كاظمي فرزند جعفرصادق كد نامزد 1912
- 348 آقاي مرصاد كاظمي ارسي فرزند مسعود كد نامزد 1914
- 349 آقاي ميرداود كاظمي زكريا فرزند ميركاظم كد نامزد 1915
- 350 آقاي حسين كاظمي محبي فرزند جليل كد نامزد 1916
- 351 خانم فاطمه كبارقراملكي فرزند اكبر كد نامزد 1917
- 352 آقاي حسن كريمي آبدار فرزند جواد كد نامزد 1918
- 353 آقاي محمدرضا كريمي اصفهاني فرزند مجيد كد نامزد 1919
- 354 آقاي امير كوين فرزند موسي كد نامزد 1921
- 355 آقاي مصطفي كياني مولان فرزند بخش اله كد نامزد 1922
- 356 آقاي محمد گلستان زنگ آباد فرزند علي كد نامزد 1924
- 357 آقاي رضا گنجي افسوران فرزند اسمعيل كد نامزد 1925
- 358 آقاي عارف گوزلي فرزند قربانعلي كد نامزد 1926
- 359 آقاي داود گوگاني فرزند غلام رضا كد نامزد 1927
- 360 آقاي سيامك لاهوت فرزند سعيد كد نامزد 1928
- 361 خانم زهرا لطفي فرزند سيف اله كد نامزد 1929
- 362 آقاي لطيف لطيفي فرزند سيف اله كد نامزد 1941


 
- 363 آقاي رضا مؤذن زاده فرزند غلامحسين كد نامزد 1942
- 364 خانم آرزو مبصرسردرودي فرزند جواد كد نامزد 1944
- 365 آقاي مسعود متين فرزند جليل كد نامزد 1945
- 366 آقاي شهاب مجيدي فرزند خسرو كد نامزد 1946
- 367 آقاي محمود محرمي فرزند عدالت كد نامزد 1947
- 368 آقاي محمدرضا محمدپور فرزند عمران كد نامزد 1948
- 369 آقاي حسين محمدپورگلشن آباد فرزند ابراهيم كد نامزد 1949
- 370 آقاي صمد محمدزاده فرزند يعقوب كد نامزد 1952
- 371 آقاي محمد محمدزاده فرزند صفرعلى كد نامزد 1954
- 372 آقاي محرم محمدزاده قره بلاغ فرزند محمود كد نامزد 1955
- 373 آقاي آرش محمدزاده كردلر فرزند علي كد نامزد 1956
- 374 آقاي ميثم محمدنژاد فرزند عليرضا كد نامزد 1957
- 375 آقاي حامد محمدي فرزند عبدالخالق كد نامزد 1958
- 376 آقاي جعفر محمديان فرزند عباسعلي كد نامزد 1959
- 377 خانم فاطمه محمديان فرزند اسلام كد نامزد 1961
- 378 آقاي ياسر محمديان فرزند علي كد نامزد 1962
- 379 آقاي بابك محمدي حصارسفلي فرزند صمد كد نامزد 1964
- 380 آقاي علي محمدي خانقاهي فرزند قربان كد نامزد 1965
- 381 آقاي آيدين محمودعليلو فرزند جابر كد نامزد 1966
- 382 آقاي احد محمودي فرزند فيروز كد نامزد 1967
- 383 آقاي صابر محمودي فرزند حميد كد نامزد 1968
- 384 خانم آزيتا محمودي بنائي فرزند مجيد كد نامزد 1972
- 385 آقاي وحيد محمودي سفيدان فرزند موسي كد نامزد 1975
- 386 آقاي قادر مختاريان فرزند غلامعلي كد نامزد 1976
- 387 آقاي كيوان مختاري سلطان آباد فرزند ابراهيم كد نامزد 1977
- 388 آقاي جعفر مدبرخاك نژاد فرزند جواد كد نامزد 1978
- 389 آقاي نادر مددلو فرزند جمال الدين كد نامزد 1979
- 390 آقاي رضا مددي غريبدوستي فرزند حمداله كد نامزد 1981
- 391 خانم نير مدرس خياباني فرزند كريم كد نامزد 1982
- 392 خانم رقيه مدينه دارابي فرزند ظهراب كد نامزد 1984
- 393 آقاي غلامعلي مرداني فرزند شيريندل كد نامزد 1985
- 394 آقاي حامد مرشدي فرزند داود كد نامزد 1986
- 395 آقاي محمدعلي مستانه گويشام فرزند عباس كد نامزد 1987
- 396 آقاي غلامحسين مسعودي ريحان فرزند محمدعلي كد نامزد 1988
- 397 آقاي بهرام مسلم پورانگرابي فرزند غلام كد نامزد 1989
- 398 آقاي يوسف مصرآبادي فرزند محمدابراهيم كد نامزد 1992
- 399 آقاي ميرحسين مظلومي اصل شيخلار فرزند ميرمحمد كد نامزد 1994
- 400 آقاي بلال معززسقين سرا فرزند عيسي كد نامزد 1995
- 401 آقاي جواد مغربي فرزند حميد كد نامزد 1997
- 402 آقاي رحمان مفاتحي فرزند علي كد نامزد 1998
- 403 خانم مهناز مقبول اقبالي فرزند حسن كد نامزد 2112
- 404 آقاي جواد مقتدركارگران فرزند علي كد نامزد 2114
- 405 آقاي احد مقصودپور فرزند آلهويردي كد نامزد 2115
- 406 آقاي اصغر مكرم كلي كند فرزند سهراب كد نامزد 2116
- 407 خانم نازلي مكي فرزند سعيد كد نامزد 2117
- 408 آقاي حسين ملكي فرزند يعقوب كد نامزد 2118
- 409 خانم فاطمه ملكي فرزند عوضكد نامزد 2119
- 410 آقاي مهدي منافي فرزند كريم كد نامزد 2121
- 411 آقاي عادل منصوري امين آباد فرزند قادر كد نامزد 2124
- 412 آقاي سعيد مهدي پوراسبه قليان فرزند محمد كد نامزد 2125
- 413 آقاي احد مهرافروز فرزند حسين كد نامزد 2126
- 414 خانم پروانه موسائي فرزند ايوب كد نامزد 2127


 
- 415 آقاي سامان موسائي فرزند ايوب كد نامزد 2128
- 416 آقاي سيدهادي موسوي فرزند ميرطالب كد نامزد 2141
- 417 آقاي ميرعزيز موسوي صولت آبادي فرزند ميرعلي كد نامزد 2145
- 418 آقاي حسن موسي زاده فرزند قدير كد نامزد 2146
- 419 آقاي محمدعلي موظفي فرزند جواد كد نامزد 2147
- 420 آقاي محمدرضا مولاموردي فرزند رسول كد نامزد 2148
- 421 آقاي شهريار ميرزامحمدي فردقراخانلو فرزند يحيي كد نامزد 2149
- 422 آقاي مهدي ناصري خشندرق فرزند جواد كد نامزد 2151
- 423 خانم آيلار ناظمي فرزند حبيب كد نامزد 2152
- 424 آقاي رضا نامي ككاور فرزند مظفر كد نامزد 2154
- 425 آقاي تورج نبي دوست دولت آباد فرزند حسن كد نامزد 2155
- 426 آقاي محمد نصرتي فرزند حسين كد نامزد 2157
- 427 خانم زهرا نصيري فرزند قربانعلي كد نامزد 2159
- 428 خانم منيژه نصيري فرزند احد كد نامزد 2161
- 429 آقاي علي نصيري هانيس فرزند محمدامين كد نامزد 2162
- 430 آقاي ناصر نظامي دوست فرزند جواد كد نامزد 2164
- 431 آقاي تيرداد نظرانداز فرزند عباس كد نامزد 2165
- 432 آقاي اكبر نظري فرزند صفرقلي كد نامزد 2166
- 433 خانم رقيه نظري فرزند تيمور كد نامزد 2167
- 434 آقاي جمشيد نظمي اديب فرزند علي كد نامزد 2168
- 435 خانم حنانه نمدي مالك فرزند صادق كد نامزد 2169
- 436 آقاي عليرضا نواي باغبان فرزند مصطفي كد نامزد 2171
- 437 آقاي نبي نورپور فرزند يداله كد نامزد 2172
- 438 آقاي احد نورپورينگجه فرزند جعفر كد نامزد 2174
- 439 آقاي حميدرضا نورمحمدي فرزند گلاب كد نامزد 2175
- 440 آقاي سليمان نوري فرزند داود كد نامزد 2176
- 441 آقاي ناصر نوري زاده فرزند علي كد نامزد 2177
- 442 آقاي رسول نيازي فرزند نادر كد نامزد 2178
- 443 آقاي محمدحسين نيك فال آلانق فرزند زين العابدين كد نامزد 2179
- 444 آقاي محمود هادي فرزند مجيد كد نامزد 2181
- 445 آقاي پرويز هادي باسمنج فرزند خداويردي كد نامزد 2182
- 446 آقاي رسول هاشم زاده فرزند علي كد نامزد 2185
- 447 آقاي مصطفي هاشم زادهءمحتشم فرزند حسن كد نامزد 2186
- 448 آقاي احسان هريسي فرزند منوچهر كد نامزد 2191
- 449 آقاي ابراهيم هوشيار فرزند علي اصغر كد نامزد 2194
- 450 آقاي داود هوشيارزرنقي فرزند علي اصغر كد نامزد 2195
- 451 آقاي فرهاد واحدي فرزند جواد كد نامزد 2196
- 452 آقاي عارف وطن خواه فرزند پرويز كد نامزد 2197
- 453 خانم زهرا ولي پور فرزند تقي كد نامزد 2199
- 454 آقاي سيدعلي ولي زاده فرزند سيدجعفر كد نامزد 2212
- 455 آقاي بهرام ياوري فرزند نادر كد نامزد 2216
- 456 آقاي حبيب يدالهي فرزند علي كد نامزد 2217
- 457 آقاي ميرمسعود يزدي اميرخيز فرزند ميرعلي اكبر كد نامزد 2218
- 458 آقاي حسين يعقوبي آذر فرزند يداله كد نامزد 2219
- 459 آقاي داود يعقوبي بقا فرزند قربان كد نامزد 2241
- 460 آقاي اسماعيل يوسف زاده فرزند بيوك كد نامزد 2246
- 461 خانم رقيه يوسفي فرزند صمد كد نامزد 2247
- 462 آقاي حسين يوسفي علوي فرزند حميد كد نامزد 2248
- 463 آقاي سيدرامين يوسفي فرخي فرزند سيدعلي كد نامزد 2249__


 
انتهای پیام/

پژوهشیار