/ اطلاع رسانی /

آگهي مناقصه عمومی دو مرحله ای | شركت توزيع نيروی برق آذربايجان شرقی

1403/02/19 - 07:26 - کد خبر: 113024
شرکت توزیع برق

آگهي مناقصه عمومی دو مرحله ای | شركت توزيع نيروی برق آذربايجان شرقی

 
رديف موضوع مناقصه شماره مناقصه شماره فراخوان در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت سپرده شركت درمناقصه (ريال)
1 خريد 200 دستگاه سامانه خورشيدی عشاير با باتری ليتيومي 1403/9 2003005090000009 2.125.000.000
 
شركت توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي در نظر دارد از طريق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله ای نسبت به خريد به شرح جدول ذيل اقدام نمايد.
در صورت تمايل به شركت در مناقصه رعايت نكات ذيل الزامي است .
1- زمان و محل و نحوه دريافت اسناد: از تاريخ 19/2/1403 لغايت 24/2/1403 ،به سايت سامانه تدارکات الکترونيک دولت مراجعه و نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.
"سامانه تدارکات الکترونيک دولت  -(دريافت اسناد)                                                  www.setadiran.ir
"پايگاه اطلاع رساني معاملات شركت توانير به آدرس-(ملاحظه آگهي)                         www.tavanir.org.ir
   
2- آخرين مهلت و محل تحويل و بازگشايي پاکات : پيشنهاددهندگان ضمن بارگذاری تصوير کليه مدارک پاکت های (الف ،ب ،ج)در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت تا ساعت 09:30 روز شنبه مورخ 5/3/1403 ،نسبت به تحويل اصل پاکت الف طبق شرايط درج شده در اسناد مناقصه تا ساعت 10:30 روز شنبه مورخ 5/3/1403 به دبيرخانه مركزي شركت به آدرس تبريز بلوار استاد شهريار خيابان گلکار شرکت توزيع نيروی برق آذربايجان شرقي اقدام نمايند. زمان بازگشايي پاکات ارزيابي کيفي پيشنهادات واصله در ساعت 11:00 روز شنبه 5/3/1403 خواهد بود. بازگشايي پاکات مناقصه (الف ،ب و ج) پس از ارزيابي کيفي شرکت کنندگان در ساعت 11:00  روز چهارشنبه مورخ 9/3/1403 خواهد بود.
3- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
4-- پيشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده تضمين های معتبر از جمله واريز نقدی ، ضمانتنامه بانکی و ... اقدام و در پاکت الف ارائه نمايد . توضيح اينكه به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش و سپرده های کمتر از ميزان مقرر و چک شخصی و فاقد امضاء ، مخدوش مشروط پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در بند 2 آگهي مناقصه واصل شود مطلقا" ترتيب اثر داده نخواهد شد .
 
5- هزينه چاپ آگهي در روزنامه به عهده برنده مناقصه مي باشد.
شركت توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي
 

پژوهشیار