پیشخوان مطبوعات آذربایجان شرقی/

مطبوعات 24 اسفند ماه 1400 تبریز

مطبوعات 24 اسفند ماه 1400 تبریز

1400/12/24 - 09:19 - 60369
دانلود


ثبت نظر

نمایش 1 نظر

پاسخ   حسن   3 ماه پیش  

‌‌سلام‌اجازه‌توسعه‌صنعت‌مس‌نفلین‌سینت
نیروگاه‌برق‌و....درچهل‌سال‌گذشته‌را‌ندادید
کارآفرینان‌وسرمایه‌گذاران‌آذربایجانی‌به
ناچار‌به‌ایتانهای‌فارس‌اکثرا‌رفتند‌وبرعکس
اتفاق‌نیفتاد‌تولید‌برق‌اصفهان‌دوبرابر‌چهار‌استان
ترک‌است‌مالیات‌آذربایجان‌را‌هم‌میبرید‌سپرده
مردم‌آذربایجان‌در‌بانکها‌را‌هم‌میبرید‌و...توصیه
میکنید‌مدیران‌آذربایجان‌ازتهران‌بودجه‌نگیرند
‌عجب‌‌وزیر‌زرنگب‌هستی.آفرین‌برفارسهای
زبل
پژوهشیار