اسامی نهایی کاندیداهای انتخابات شورای شهر تبریز/ کاندیداهای شورا 1400

1400/03/17 - 21:06 - کد خبر: 45233 نسخه چاپی

نصر: اسامی و کد نامزدهای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تبریز از سوی فرمانداری تبریز اعلام شد.

به گزارش نصر، اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر تبريز به شرح زير مي باشد:
- 1 آقاي مرتضي آبدار بخشايش فرزند حسن كد نامزد 1121
- 2 خانم سمانه ابراهيم پورثابت فرزند عبدالاحد كد نامزد 1124
- 3 آقاي حميد ابراهيم زاده فرزند يحيي كد نامزد 1125
- 4 آقاي علي ابراهيمي فرزند ستار كد نامزد 1126
- 5 آقاي رسول ابراهيمي اصل فرزند ابراهيم خليل كد نامزد 1127
- 6 آقاي جعفر ابراهيمي معروفي فرزند علي كد نامزد 1128
- 7 خانم فاطمه آب سواران فرزند ابراهيم كد نامزد 1129
- 8 خانم خديجه ابوطالبي فرزند فضلعلي كد نامزد 1141
- 9 آقاي احسن اجتهادي فرزند محسن كد نامزد 1142
- 10 آقاي علي آجودان زاده فرزند سيف اله كد نامزد 1146
- 11 آقاي جواد احساني فرزند علي كد نامزد 1147
- 12 آقاي رضا احمدي فرزند على اصغر كد نامزد 1149
13- خانم معصومه احمدي فرزند حسين كد نامزد 1151
- 14 آقاي اباصلت احمدي ديزج فرزند دستگير كد نامزد 1152
- 15 آقاي غلامرضا احمدي ملامحمود فرزند اسدالله كد نامزد 1154
- 16 آقاي كمال اديب والا فرزند علي اكبر كد نامزد 1156
- 17 آقاي علي آذرهوا فرزند علي اكبر كد نامزد 1157
- 18 آقاي فيروز آذري فر فرزند امير كد نامزد 1158
- 19 آقاي حسين آذري كيان فرزند سلمان كد نامزد 1159
- 20 آقاي حسين اروجي مسقران فرزند الهويردي كد نامزد 1161
- 21 آقاي سيدطاهر اسحقي فرزند سيدجواد كد نامزد 1164
- 22 آقاي رسول اسداللهي فرزند يحيي كد نامزد 1165
- 23 آقاي حبيب اسدلوقراخانلو فرزند اسلام كد نامزد 1167
- 24 آقاي بختيار اسدي فرزند اسفنديار كد نامزد 1168
- 25 آقاي شهرام اسدي فرزند فرامرز كد نامزد 1171
- 26 خانم مريم اسكندري اسفهلان فرزند عباس كد نامزد 1172
- 27 خانم فريبا اسگندري فرزند حسن كد نامزد 1174
- 28 آقاي مسعود اسلامي فرزند ايوب كد نامزد 1175
- 29 آقاي اسفنديار اسماعيلي تنباكلو فرزند بختيار كد نامزد 1176
- 30 آقاي محمدحسن اسوتچی فرزند علي كد نامزد 1178
- 31 آقاي امين اشرفي مقصودلو فرزند محبوب كد نامزد 1179
- 32 آقاي امين اصغري فرزند جبرئيل كد نامزد 1181
- 33 آقاي حامد آصفي فرزند صمد كد نامزد 1182
- 34 خانم نازيلا آصفي فرزند حيدرعلي كد نامزد1184
- 35 آقاي سيدمحمدعلي اعلمي فرزند سيدمحمد كد نامزد 1185
- 36 آقاي احمد افتخاري عنصرودي فرزند محمد كد نامزد 1186
- 37 خانم منيره افراشته فرزند حسن كد نامزد 1187
- 38 آقاي محمد آقاپور فرزند بهلول كد نامزد 1192
- 39 آقاي ياسين آقاجان زاده فرزند فرمان كد نامزد 1194
- 40 آقاي فرزاد آقازاده فرزند عيسي كد نامزد 1195
- 41 آقاي مسعود آقائي فرزند ارسلان كد نامزد 1196
- 42 آقاي مهرداد آقائي فرزند احمد كد نامزد 1197
- 43 آقاي علي اكبر اكبرزاده فرزند حسن كد نامزد 1198
- 44 آقاي فريدون اكبرنيا فرزند جمشيد كد نامزد 1211
- 45 آقاي حسن اكبري فرزند ابوالفضل كد نامزد 1212
- 46 آقاي محمدعلي اكبري فرزند حمزه علي كد نامزد 1214
- 47 آقاي محمد آلهياري فرزند علي كد نامزد 1216
- 48 آقاي ناصر امامعلي پور فرزند غلامرضا كد نامزد 1218
- 49 آقاي قادر امامي فرزند محمد كد نامزد 1219
- 50 آقاي وحيد اماني فرزند توكل كد نامزد 1221
 


 
- 51 آقاي حسن امراه پور فرزند اميد كد نامزد 1226
- 52 آقاي يوسف اميد فرزند خداكرم كد نامزد 1227
- 53 آقاي محمدجواد اميدوار فرزند علي عباس كد نامزد 1228
- 54 آقاي سيدحافظ اميرآزاد فرزند سيدابراهيم كد نامزد 1229
- 55 آقاي داود اميرحقيان فرزند محمود كد نامزد 1241
- 56 آقاي بهرنگ اميري فرزند محمد كد نامزد 1244
- 57 آقاي سعيد اميني آحور فرزند جعفر كد نامزد 1245
- 58 آقاي مهدي اميني اسفنجاني فرزند حيدر كد نامزد 1246
- 59 آقاي رضا انتخابي فرزند سلمان كد نامزد 1247
- 60 آقاي مهدي انتظارقراملكي فرزند اكبر كد نامزد 1248
- 61 آقاي مختار اندرياني فرزند محمدعلي كد نامزد 1249
- 62 خانم سونيا انديش فرزند غلامعلي كد نامزد 1251
- 63 آقاي حسن انواري اسبقراني فرزند ناصر كد نامزد 1252
- 64 آقاي محمدرضا آهنكوب آذر فرزند اسماعيل كد نامزد 1254
- 65 آقاي فريدون بابائي اقدم فرزند علي كد نامزد 1255
- 66 خانم سولماز بازه فرزند الهويردي كد نامزد 1257
- 67 آقاي اكبر باصركوچه باغ فرزند اصغر كد نامزد 1258
- 68 آقاي محمد باغبان خطيبي فرزند كاظم كد نامزد 1259
- 69 آقاي سجاد باقرزاده فرزند محمد كد نامزد 1262
- 70 خانم سيده فرناز باهرنيا فرزند ميرجعفر كد نامزد 1266
- 71 خانم سميرا بايرامي فرزند اسمعيل كد نامزد 1267
- 72 آقاي ياسين بجاني فرزند علي كد نامزد 1268
- 73 خانم وحيده برزگرآقاعلي فرزند محمدباقر كد نامزد 1271
- 74 آقاي حسن برزگري فرزند محمداسحق كد نامزد 1272
- 75 آقاي رسول برگي خلجان فرزند محمدعلي كد نامزد 1275
- 76 آقاي نادر بگي فرزند محمد كد نامزد 1277
- 77 آقاي رضا بنائي فرزند جبرائيل كد نامزد 1278
- 78 آقاي ايوب بني نصرت فرزند سيف الله كد نامزد 1279
- 79 خانم رعنا بهاري فرزند عين اله كد نامزد 1281
- 80 آقاي ابوالفضل بهرا فرزند بهلول كد نامزد 1282
- 81 خانم ليدا بهرامي قره آغاجي فرزند پرويز كد نامزد 1284
- 82 آقاي حامد بهروز فرزند حسين كد نامزد 1285
- 83 آقاي هوشنگ پاكدل صمدي فرزند محمدرضا كد نامزد 1289
- 84 خانم محدثه پورابراهيم فرزند علي كد نامزد 1291
- 85 آقاي محمود پورباقريان آخوني فرزند حبيب كد نامزد 1292
- 86 آقاي علي پورحسين فرزند عيسي كد نامزد 1294
- 87 آقاي محمد پوررفائي فرزند رضا كد نامزد 1295
- 88 خانم مريم پورشريفي فرزند غلامرضا كد نامزد 1296
- 89 آقاي هادي پورعلي خرمالو فرزند عزت اله كد نامزد 1297
- 90 آقاي علي پورعيسي فرزند مجيد كد نامزد 1298
- 91 آقاي عادل پورقربان فرزند يونس كد نامزد 1299
- 92 آقاي اياز پورممي لجين فرزند كنطو كد نامزد 1411
- 93 آقاي حامد پورمند فرزند محمد كد نامزد 1412
- 94 آقاي قادر پورنصيري فرزند عزيزاله كد نامزد 1414
- 95 آقاي رسول پورنعمت فرزند جواد كد نامزد 1415
- 96 آقاي رحيم پوري فرزند حسنعلي كد نامزد 1417
- 97 آقاي رضا پوريامنش فرزند رسول كد نامزد 1418
- 98 آقاي هاتف پوريانسب فرزند محمدرضا كد نامزد 1419
- 99 آقاي جابر پيراهنيان فرزند كاظم كد نامزد 1421
- 100 آقاي موسي پيرزادسار فرزند بايرامعلي كد نامزد 1424
101- آقاي مجيد پيرزاده فرزند امير كد نامزد 1425
- 102 آقاي محمدحسين پيكاني فرزند محمد كد نامزد 1426


- 103 آقاي نادر تاري برازين فرزند غفار كد نامزد 1428
- 104 خانم فرزانه تقوي دغدغان فرزند زين العابدين كد نامزد 1429
- 105 آقاي احمد تقوي كارترپ فرزند حسين كد نامزد 1441
- 106 آقاي حسين تقي زاده آقبلاغ فرزند منصور كد نامزد 1445
- 107 آقاي غلامرضا توحيدي اقدم فرزند حميد كد نامزد 1446
- 108 آقاي مهرداد توكلي اسكوئي فرزند مهدي كد نامزد 1447
- 109 آقاي علي رضا جامع فر فرزند صادق كد نامزد 1448
- 110 آقاي آرش جبارزاده مسن فرزند مختار كد نامزد 1451
- 111 آقاي اميد جباري فرزند اصغر كد نامزد 1452
- 112 آقاي غلامرضا جباري فرزند اصلان كد نامزد 1454
- 113 آقاي امير جباري اسكنداني فرزند ايوب كد نامزد 1455
- 114 آقاي مختار جباري كهنه شهري فرزند خداداد كد نامزد 1456
- 115 آقاي خليل جبرئيل زاده فرزند حسن كد نامزد 1457
- 116 آقاي آرش جبلي مقدم فرزند يوسف كد نامزد 1458
- 117 آقاي سعيد جديري علاف كار فرزند حميد كد نامزد 1459
- 118 آقاي مجتبي جعفرزاده فرزند هاشم كد نامزد 1462
- 119 آقاي اباذر جعفري فرزند عبدالعلي كد نامزد 1464
- 120 آقاي رضا جعفري فرزند عشقعلي كد نامزد 1465
- 121 آقاي محمد جعفري فرزند حسن كد نامزد 1466
- 122 آقاي محمدحسين جعفري فرزند حيدرعلي كد نامزد 1467
- 123 آقاي مهدي جعفري بشير فرزند اصغر كد نامزد 1468
- 124 آقاي مقصود جعفري مشاهير فرزند قربان كد نامزد 1469
- 125 خانم سكينه جلالي فرزند سيف اله كد نامزد 1471
- 126 آقاي علي جليل پور فرزند حسين كد نامزد 1472
- 127 آقاي ياشار جمالي پيغان فرزند حسين كد نامزد 1476
- 128 خانم ليلا جمشيدنشان اصل فرزند حسين كد نامزد 1477
- 129 آقاي علي جهاني فرزند نوراله كد نامزد 1478
- 130 آقاي حسين جوادي فرزند عباسقلي كد نامزد 1479
- 131 خانم معصومه جودت ساتلميش فرزند خسرو كد نامزد 1481
- 132 خانم فريده چلبيانلوويجويه فرزند غلامحسين كد نامزد 1482
- 133 آقاي اسماعيل چمني فرزند بلوط كد نامزد 1484
- 134 خانم آفتاب چوبدار فرزند محمد كد نامزد 1486
- 135 آقاي ايرج چوبدار فرزند محمد كد نامزد 1487
- 136 آقاي فرزاد حاتمي كويچ فرزند خان اوغلان كد نامزد 1488
- 137 آقاي محمدحسن حاجيان فرزند محمدحسين كد نامزد 1489
- 138 آقاي يوسف حاجي پور فرزند رزاق كد نامزد 1491
- 139 آقاي احتشام حاجي پورحاجي عليلو فرزند احمد كد نامزد 1492
- 140 آقاي سعيد حاجي زاده حكم آبادي فرزند محمدرضا كد نامزد 1494
- 141 خانم ناهيده حاجي عليلو فرزند بهروز كد نامزد 1495
- 142 آقاي شاهين حاجي نژاد فرزند تراب كد نامزد 1497
- 143 آقاي رضا حبيبي فرزند رسول كد نامزد 1498
- 144 آقاي حبيب حسينقلي زاده فرزند نصرت كد نامزد 1512
- 145 آقاي سيداحمد حسيني زاد فرزند ميراسمعيل كد نامزد 1515
- 146 خانم اكرم حضرتي ليلان فرزند فريدون كد نامزد 1516
- 147 آقاي شهرام حضي زاده فرد فرزند زين العابدين كد نامزد 1517
- 148 آقاي علي حقي فرزند اروج كد نامزد 1518
- 149 آقاي حسين حلاج حساس فرزند حميد كد نامزد 1519
- 150 آقاي كيوان حيدريان مينق فرزند قدرت كد نامزد 1522
- 151 آقاي علي حيدري منور فرزند محمدحسين كد نامزد 1524
- 152 آقاي ناصر حيدري يوسف آباد فرزند ابوالفتح كد نامزد 1525


- 153 آقاي هادي خالقي اسكوئي فرزند محمدعلي كد نامزد 1526
- 154 آقاي ميثم خبازي نژادحقي فرزند عباسعلي كد نامزد 1542
- 155 آقاي رحمان خجسته پارسا فرزند محمدعلي كد نامزد 1544
- 156 خانم شبنم خداخواه املش فرزند عزت اله كد نامزد 1545
- 157 آقاي جمشيد خدادادي فرزند اسمعيل كد نامزد 1546
- 158 خانم صفيه خديو فرزند جليل كد نامزد 1547
- 159 آقاي حسن خردمنداسكندر فرزند محمد كد نامزد 1548
- 160 آقاي فرهاد خسروي فرزند احدآقا كد نامزد 1549
- 161 آقاي علي خلفي فرزند محمد كد نامزد 1551
- 162 آقاي وحيد خوش الحان فرزند مختار كد نامزد 1552
- 163 آقاي حسن خوئي فرزند يداله كد نامزد 1554
- 164 آقاي مهدي داداشي فرزند ابراهيم كد نامزد 1556
- 165 آقاي حسين داناي فرزند محمدرضا كد نامزد 1558
- 166 خانم شهرزاد دانش فر فرزند بهرام كد نامزد 1559
- 167 آقاي ابراهيم داودي تبريزي فرزند محمود كد نامزد 1561
- 168 خانم ليلا دائي فرزند رحيم كد نامزد 1562
- 169 آقاي سعيد دباغ نيكوخصلت فرزند حسن كد نامزد 1564
- 170 آقاي شهرام دبيري اسكوئي فرزند رحيم كد نامزد 1565
- 171 آقاي يونس درخشاني فرزند محمدعلي كد نامزد 1566
- 172 آقاي حسين درس خوان فرزند رسول كد نامزد 1567
- 173 آقاي حسن درگاهي فرزند خان مراد كد نامزد 1568
- 174 خانم لاريسا دلجوفر فرزند مجيد كد نامزد 1569
- 175 آقاي ابوالفضل دهقان فرزند حسن كد نامزد 1575
- 176 آقاي كريم دهقان فرزند احمد كد نامزد 1576
- 177 آقاي مقصود دهقان فرزند سولدوز كد نامزد 1577
- 178 آقاي روح اله دهقان نژاد فرزند جعفر كد نامزد 1578
- 179 خانم شادي دواتگرايراني زاد فرزند صمد كد نامزد 1579
- 180 خانم هديه دواتگرايراني زاد فرزند صمد كد نامزد 1581
- 181 آقاي حسين دوچرخه ساز فرزند شهنام كد نامزد 1582
- 182 آقاي رضا دين پرور فرزند صفر كد نامزد 1584
- 183 آقاي بهزاد رادان فرزند فيروز كد نامزد 1585
- 184 آقاي عباسعلي رادي زنوز فرزند يداله كد نامزد 1586
- 185 آقاي علي راستي فرزند عبدالمحمد كد نامزد 1587
- 186 آقاي اصغر راضي فرزند حسين كد نامزد 1588
- 187 خانم عاطفه ربوضآبادي فرزند كريم كد نامزد 1589
- 188 آقاي سجاد رجبي فرزند محبتعلي كد نامزد 1591
- 189 خانم آرزو رحيمي فرزند محمد كد نامزد 1594
- 190 آقاي حجت رستم پور فرزند محمدرسول كد نامزد1595
- 191 آقاي غلامعلي رستم پور فرزند عبدالله كد نامزد 1596
- 192 آقاي مجيد رستمي فرزند طرلان كد نامزد 1597
- 193 آقاي محمد رستمي فرزند عباسعلي كد نامزد 1598
- 194 آقاي ناصر رسول زاده جدي فرزند رضا كد نامزد 1611
- 195 آقاي محمد رسولي فرزند احمد كد نامزد 1612
- 196 آقاي امين رسولي گجين فرزند وهاب كد نامزد 1615
- 197 آقاي روح اله رشيدكرشان فرزند حمداله كد نامزد 1616
- 198 آقاي ابوالفضل رشيدي خاتون آباد فرزند الماس كد نامزد 1617
- 199 خانم شهناز رضاجو فرزند محمدرضا كد نامزد 1618
- 200 آقاي محمد رضازاده فرزند موسي كد نامزد 1619
201- آقاي هادي رضانژاد فرزند احمد كد نامزد 1622
- 202 آقاي مجيد رضائي بصيري فرزند صمد كد نامزد 1624
- 203 آقاي علي رنجبر فرزند حاتم كد نامزد 1626
- 204 آقاي علي رنجبر فرزند حيدر كد نامزد 1627
- 205 آقاي عليرضا رنجي پور فرزند غلامحسين كد نامزد 1628
- 206 آقاي مجيد رهبرشيربازو فرزند احمد كد نامزد 1629


- 207 خانم سميه رهنماي تدين آذر فرزند فولاد كد نامزد 1641
- 208 آقاي فرهاد روشني فرزند سيف اله كد نامزد 1642
- 209 خانم سميرا رونق ششكلاني فرزند رحيم كد نامزد 1644
- 210 آقاي احمد زارعي فرزند قبلعلي كد نامزد 1648
- 211 آقاي حسين زارعي فرزند باقر كد نامزد 1649
- 212 آقاي علي زارعي فرزند نعمت اله كد نامزد 1651
- 213 آقاي موسي زارعي حاجى فرزند يوسف كد نامزد 1652
- 214 آقاي حميد زارعي چايكندي فرزند امين كد نامزد 1654
- 215 آقاي بهنام زاهد فرزند علي كد نامزد 1655
- 216 آقاي سيدكاظم زعفرانچیلر فرزند ميرداود كد نامزد 1657
- 217 آقاي موسي زلفي فرزند يوسفعلي كد نامزد 1658
- 218 آقاي محمد زينالي فرزند جواد كد نامزد 1661
- 219 آقاي فيروز زينالي سرابي فرزند محمدحسن كد نامزد 1664
- 220 آقاي مهدي ساعي فرزند غريب كد نامزد 1665
- 221 آقاي هادي سامبراني فرزند اصغر كد نامزد 1667
- 222 آقاي كريم سامبراني سامبران فرزند فرمان كد نامزد 1668
- 223 خانم زهرا سجادي خسروشاهي فرزند ايوب كد نامزد 1669
- 224 آقاي علي سجاهر فرزند محمد كد نامزد 1671
- 225 خانم رقيه سردارپور فرزند حيدرقلي كد نامزد 1672
- 226 آقاي حسن سرمستي فرزند خانلار كد نامزد 1674
- 227 آقاي امير سعدلونيا فرزند منوچهر كد نامزد 1676
- 228 آقاي عليرضا سلاطين فرزند قلي كد نامزد 1677
- 229 آقاي صياد سلطاني فرزند حسن كد نامزد 1679
- 230 خانم فاطمه سلماسي فرزند غلامرضا كد نامزد 1681
- 231 آقاي حسين سليمي فرزند بهمن كد نامزد 1684
- 232 آقاي مهران سليمي فرزند سليم كد نامزد 1685
- 233 آقاي مهدي سليمي عنصرودي فرزند يوسفعلي كد نامزد 1686
- 234 آقاي كيومرث سهرابي فرزند محمدتقي كد نامزد 1687
- 235 آقاي ميرعلي سيدي فرزند ميراسماعيل كد نامزد 1691
- 236 آقاي قربان سيفي فرزند غلامحسن كد نامزد 1692
- 237 آقاي يوسف سيفي پورمقدم طيول فرزند مرشد كد نامزد 1694
- 238 آقاي علي شامي نژاد فرزند امامعلي كد نامزد 1695
- 239 آقاي حميد شاه ويردي صوفياني فرزند غلامرضا كد نامزد 1697
- 240 آقاي سجاد شايا فرزند عباسعلي كد نامزد 1698
- 241 خانم آيلار شايق تركداري فرزند حسين كد نامزد 1699
- 242 آقاي رضا شريف زاده فرزند يوسف كد نامزد 1714
- 243 آقاي حسين شريفي فرزند الماس كد نامزد 1715
- 244 آقاي علي شريفي فرزند اروج كد نامزد 1716
- 245 خانم زينب شريفي آلمالو فرزند عباسعلي كد نامزد 1717
- 246 آقاي جواد ششگلاني فرزند علي كد نامزد 1718
- 247 آقاي داود شعباني فرد فرزند غلام كد نامزد 1719
- 248 آقاي اكتاي شفيعي فسقنديس فرزند پرويز كد نامزد 1721
- 249 آقاي داريوش شكوهي فرزند غلامعلي كد نامزد 1722
- 250 آقاي شهرام شكيبائي فرزند حسين كد نامزد 1724
- 251 آقاي اشكان شمالي فرزند ابراهيم كد نامزد 1725
- 252 آقاي مرتضي شمسي آقاعلي فرزند اروجعلي كد نامزد 1726
- 253 آقاي محمدعلي شهاب زاد فرزند لطفعلي كد نامزد 1727
- 254 آقاي مهدي شهابي فرزند علي كد نامزد 1728
- 255 آقاي مهدي شهبازي فرزند نوراله كد نامزد 1729
- 256 خانم نسيم شهير فرزند بهمن كد نامزد 1742
- 257 خانم سانيا شهين باهر فرزند محمدرضا كد نامزد 1744
- 258 آقاي سيدمحمد شيخ الاسلامي فرزند ميريوسفعلي كد نامزد 1746


 
- 259 آقاي شهرام شيرخاني ميداني فرزند جعفر كد نامزد 1747
- 260 آقاي مهدي شيردل ملامحمود فرزند عبداله كد نامزد 1748
- 261 خانم نسيم شيري پورچرلو فرزند همت كد نامزد 1749
- 262 خانم زهرا شيري سراي فرزند علي كد نامزد 1751
- 263 آقاي كريم صادق زاده تبريزي فرزند محمدعلي كد نامزد 1752
- 264 خانم سيده نازيلا صادقي فرزند سيدرضا كد نامزد 1754
- 265 آقاي احد صادقي مقبره فرزند كاظم كد نامزد 1755
- 266 آقاي رشيد صالح پور فرزند رحمن كد نامزد 1756
- 267 آقاي رضا صبري فرزند ولي كد نامزد 1757
- 268 آقاي هادي صبورنعمت آباد فرزند علي كد نامزد 1758
- 269 آقاي رضا صبوري فرزند علي كد نامزد 1759
- 270 آقاي ولي صداقتي چچکلو فرزند ايوب كد نامزد 1761
- 271 آقاي محمدعلي صديقي علاء فرزند محمد كد نامزد 1762
- 272 آقاي موسي صفائي كورعباسلو فرزند امامويردي كد نامزد 1764
- 273 آقاي مهدي صفري پيغان فرزند فريدون كد نامزد 1765
- 274 آقاي محمد صمدي فرزند اسماعيل كد نامزد 1766
- 275 خانم پريا صمدي پرويزنژاد فرزند صمد كد نامزد 1768
- 276 آقاي سعيد طريقتي خواجه ديزج فرزند قربان كد نامزد 1771
- 277 آقاي سيدهادي طه فرزند سيدولي كد نامزد 1772
- 278 خانم سولماز طهمورثي سقين سرا فرزند جليل كد نامزد 1774
- 279 آقاي عليرضا طهمورثي سقين سرا فرزند طهمز كد نامزد 1775
- 280 آقاي بهنام طيب نيا فرزند قلي كد نامزد 1776
- 281 آقاي حسن ظهيري يوسف آباد فرزند بابا كد نامزد 1778
- 282 آقاي شجاء عابدي آبش احمدلو فرزند مجيد كد نامزد 1779
- 283 آقاي سجاد عبادپور فرزند بيوك آقا كد نامزد 1782
- 284 آقاي مهدي عبادي فرزند قادر كد نامزد 1784
- 285 خانم مريم عباس زاداصل فرزند حسين كد نامزد 1785
- 286 آقاي محمدعلي عباس زاده يوسفي فرزند رحيم كد نامزد 1786
- 287 آقاي رضا عباس نژاد فرزند قادر كد نامزد 1787
- 288 خانم معصومه عبدالعلي پوراصل جاني فرزند يعقوب كد نامزد 1789
- 289 آقاي غلامرضا عبداله زاده بقائي فرزند احمد كد نامزد 1791
- 290 آقاي علي عبدلي فرزند فيروز كد نامزد 1792
- 291 آقاي علي عدلي فرزند محمدعلي كد نامزد 1795
- 292 آقاي ابوالحسن عزتي فرزند محمد كد نامزد 1796
- 293 آقاي محمدباقر عسكرنيا فرزند رضا كد نامزد 1797
- 294 آقاي سعيد عظيم زاده فرزند داود كد نامزد 1798
- 295 آقاي ابراهيم عظيمي آقداش فرزند خليل كد نامزد 1799
- 296 آقاي فرخ عظيمي حسني فرزند علي اكبر كد نامزد 1811
- 297 آقاي علي علمي جيقه فرزند حميد كد نامزد 1814
- 298 آقاي كريم علي اكبري لاهوت فرزند صمد كد نامزد 1815
- 299 آقاي حسين علييائي فرزند غلامعلي كد نامزد 1816
- 300 آقاي رضا علي پور فرزند رحمان كد نامزد 1817
- 301 آقاي محرم عليزاده فرزند كامران كد نامزد 1818
- 302 آقاي محمد عليزادهءمقدم قراگوني فرزند احمد كد نامزد 1819
- 303 آقاي جاويد عليلو فرزند نوروز كد نامزد 1821
- 304 آقاي جواد عيوضي فرزند محرم كد نامزد 1824
- 305 آقاي محمد غريبي فرزند عقيل كد نامزد 1825
- 306 آقاي شاهين غزنوي فرزند شهريار كد نامزد 1826
- 307 خانم حكيمه غفوري فرزند غفور كد نامزد 1827
- 308 آقاي روح اله غلامي فرزند محمد كد نامزد 1828
- 309 خانم زهرا غلامي هراب فرزند عليقلي كد نامزد 1829
- 310 آقاي ناصر غيوري فرزند حسين كد نامزد 1841


- 311 آقاي رامين فاتح فرزند كريم كد نامزد 1842
- 312 آقاي سعيد فاتح حسين آباد فرزند قربان كد نامزد 1844
- 313 خانم اشرف السادات فاطمي نسب سرخابي فرزند سيدحسن كد نامزد 1845
- 314 آقاي بابك فتحي فرزند محرم كد نامزد 1846
- 315 آقاي جواد فتحي فرزند علي كد نامزد 1847
- 316 آقاي مهدي فتوت شاكري فرزند حسين كد نامزد 1848
- 317 آقاي حامد فتوت شاهمرسي فرزند مروت كد نامزد 1849
- 318 آقاي امير فراهانچی فرزند جلال كد نامزد 1852
- 319 آقاي پوريا فراهانچی فرزند جلال كد نامزد 1854
- 320 آقاي حامد فرتاشيان فر فرزند محمدباقر كد نامزد 1855
- 321 آقاي حامد فرج پورباسمنج فرزند يونس كد نامزد 1856
- 322 آقاي جليل فرشي جلالي فرزند علي كد نامزد 1857
- 323 آقاي بابك فرهنگي فرزند حسن كد نامزد 1861
- 324 خانم زهرا فرهي فر فرزند علي كد نامزد 1864
- 325 آقاي محمدرضا فريدي خطيبي فرزند ابراهيم كد نامزد 1865
- 326 خانم سيما فريورراد فرزند حمزه علي كد نامزد 1866
- 327 آقاي مهدي فولادوند فرزند يعقوب كد نامزد 1867
- 328 آقاي وحيد قاسم پور فرزند بشير كد نامزد 1871
- 329 آقاي رامين قاسمزاده فرزند حسين كد نامزد 1872
- 330 آقاي ايرج قاسمي فرزند كاظم كد نامزد 1874
- 331 آقاي محمد قاسمي بيرق فرزند حسين كد نامزد 1875
- 332 خانم تركان قاسمي ترگاني فرزند قاسم كد نامزد 1876
- 333 آقاي وحيد قاسمي مياردان فرزند سلمان كد نامزد 1877
- 334 آقاي مهدي قانع سهرقه فرزند حسين كد نامزد 1878
- 335 آقاي پاشا قره باغي فرزند حسين كد نامزد 1881
- 336 آقاي ودود قره باغي ملكي فرزند سليمان كد نامزد 1882
- 337 خانم عزيزه قره زاده فرزند الياس كد نامزد 1885
- 338 آقاي فريد قشلاقي فرزند ناصر كد نامزد 1886
- 339 آقاي امير قشوني فرزند اكبر كد نامزد 1887
- 340 آقاي بيت اله قصابي فرزند حمداله كد نامزد 1889
- 341 آقاي محمدرضا قلي پورفلاحي فرزند علي رضا كد نامزد 1891
- 342 آقاي بابك قلي زاده بهيار فرزند محمدعلي كد نامزد 1894
- 343 آقاي ناصر قنبري فرزند فيضاله كد نامزد 1896
- 344 آقاي ابوالفضل قنبري ارباطان فرزند قنبر كد نامزد 1897
- 345 آقاي حسن قنبري آرباطان فرزند قنبر كد نامزد 1898
- 346 آقاي حسين كاتبي زاد فرزند محمدرضا كد نامزد 1911
- 347 خانم مريم كاظمي فرزند جعفرصادق كد نامزد 1912
- 348 آقاي مرصاد كاظمي ارسي فرزند مسعود كد نامزد 1914
- 349 آقاي ميرداود كاظمي زكريا فرزند ميركاظم كد نامزد 1915
- 350 آقاي حسين كاظمي محبي فرزند جليل كد نامزد 1916
- 351 خانم فاطمه كبارقراملكي فرزند اكبر كد نامزد 1917
- 352 آقاي حسن كريمي آبدار فرزند جواد كد نامزد 1918
- 353 آقاي محمدرضا كريمي اصفهاني فرزند مجيد كد نامزد 1919
- 354 آقاي امير كوين فرزند موسي كد نامزد 1921
- 355 آقاي مصطفي كياني مولان فرزند بخش اله كد نامزد 1922
- 356 آقاي محمد گلستان زنگ آباد فرزند علي كد نامزد 1924
- 357 آقاي رضا گنجي افسوران فرزند اسمعيل كد نامزد 1925
- 358 آقاي عارف گوزلي فرزند قربانعلي كد نامزد 1926
- 359 آقاي داود گوگاني فرزند غلام رضا كد نامزد 1927
- 360 آقاي سيامك لاهوت فرزند سعيد كد نامزد 1928
- 361 خانم زهرا لطفي فرزند سيف اله كد نامزد 1929
- 362 آقاي لطيف لطيفي فرزند سيف اله كد نامزد 1941


 
- 363 آقاي رضا مؤذن زاده فرزند غلامحسين كد نامزد 1942
- 364 خانم آرزو مبصرسردرودي فرزند جواد كد نامزد 1944
- 365 آقاي مسعود متين فرزند جليل كد نامزد 1945
- 366 آقاي شهاب مجيدي فرزند خسرو كد نامزد 1946
- 367 آقاي محمود محرمي فرزند عدالت كد نامزد 1947
- 368 آقاي محمدرضا محمدپور فرزند عمران كد نامزد 1948
- 369 آقاي حسين محمدپورگلشن آباد فرزند ابراهيم كد نامزد 1949
- 370 آقاي صمد محمدزاده فرزند يعقوب كد نامزد 1952
- 371 آقاي محمد محمدزاده فرزند صفرعلى كد نامزد 1954
- 372 آقاي محرم محمدزاده قره بلاغ فرزند محمود كد نامزد 1955
- 373 آقاي آرش محمدزاده كردلر فرزند علي كد نامزد 1956
- 374 آقاي ميثم محمدنژاد فرزند عليرضا كد نامزد 1957
- 375 آقاي حامد محمدي فرزند عبدالخالق كد نامزد 1958
- 376 آقاي جعفر محمديان فرزند عباسعلي كد نامزد 1959
- 377 خانم فاطمه محمديان فرزند اسلام كد نامزد 1961
- 378 آقاي ياسر محمديان فرزند علي كد نامزد 1962
- 379 آقاي بابك محمدي حصارسفلي فرزند صمد كد نامزد 1964
- 380 آقاي علي محمدي خانقاهي فرزند قربان كد نامزد 1965
- 381 آقاي آيدين محمودعليلو فرزند جابر كد نامزد 1966
- 382 آقاي احد محمودي فرزند فيروز كد نامزد 1967
- 383 آقاي صابر محمودي فرزند حميد كد نامزد 1968
- 384 خانم آزيتا محمودي بنائي فرزند مجيد كد نامزد 1972
- 385 آقاي وحيد محمودي سفيدان فرزند موسي كد نامزد 1975
- 386 آقاي قادر مختاريان فرزند غلامعلي كد نامزد 1976
- 387 آقاي كيوان مختاري سلطان آباد فرزند ابراهيم كد نامزد 1977
- 388 آقاي جعفر مدبرخاك نژاد فرزند جواد كد نامزد 1978
- 389 آقاي نادر مددلو فرزند جمال الدين كد نامزد 1979
- 390 آقاي رضا مددي غريبدوستي فرزند حمداله كد نامزد 1981
- 391 خانم نير مدرس خياباني فرزند كريم كد نامزد 1982
- 392 خانم رقيه مدينه دارابي فرزند ظهراب كد نامزد 1984
- 393 آقاي غلامعلي مرداني فرزند شيريندل كد نامزد 1985
- 394 آقاي حامد مرشدي فرزند داود كد نامزد 1986
- 395 آقاي محمدعلي مستانه گويشام فرزند عباس كد نامزد 1987
- 396 آقاي غلامحسين مسعودي ريحان فرزند محمدعلي كد نامزد 1988
- 397 آقاي بهرام مسلم پورانگرابي فرزند غلام كد نامزد 1989
- 398 آقاي يوسف مصرآبادي فرزند محمدابراهيم كد نامزد 1992
- 399 آقاي ميرحسين مظلومي اصل شيخلار فرزند ميرمحمد كد نامزد 1994
- 400 آقاي بلال معززسقين سرا فرزند عيسي كد نامزد 1995
- 401 آقاي جواد مغربي فرزند حميد كد نامزد 1997
- 402 آقاي رحمان مفاتحي فرزند علي كد نامزد 1998
- 403 خانم مهناز مقبول اقبالي فرزند حسن كد نامزد 2112
- 404 آقاي جواد مقتدركارگران فرزند علي كد نامزد 2114
- 405 آقاي احد مقصودپور فرزند آلهويردي كد نامزد 2115
- 406 آقاي اصغر مكرم كلي كند فرزند سهراب كد نامزد 2116
- 407 خانم نازلي مكي فرزند سعيد كد نامزد 2117
- 408 آقاي حسين ملكي فرزند يعقوب كد نامزد 2118
- 409 خانم فاطمه ملكي فرزند عوضكد نامزد 2119
- 410 آقاي مهدي منافي فرزند كريم كد نامزد 2121
- 411 آقاي عادل منصوري امين آباد فرزند قادر كد نامزد 2124
- 412 آقاي سعيد مهدي پوراسبه قليان فرزند محمد كد نامزد 2125
- 413 آقاي احد مهرافروز فرزند حسين كد نامزد 2126
- 414 خانم پروانه موسائي فرزند ايوب كد نامزد 2127


 
- 415 آقاي سامان موسائي فرزند ايوب كد نامزد 2128
- 416 آقاي سيدهادي موسوي فرزند ميرطالب كد نامزد 2141
- 417 آقاي ميرعزيز موسوي صولت آبادي فرزند ميرعلي كد نامزد 2145
- 418 آقاي حسن موسي زاده فرزند قدير كد نامزد 2146
- 419 آقاي محمدعلي موظفي فرزند جواد كد نامزد 2147
- 420 آقاي محمدرضا مولاموردي فرزند رسول كد نامزد 2148
- 421 آقاي شهريار ميرزامحمدي فردقراخانلو فرزند يحيي كد نامزد 2149
- 422 آقاي مهدي ناصري خشندرق فرزند جواد كد نامزد 2151
- 423 خانم آيلار ناظمي فرزند حبيب كد نامزد 2152
- 424 آقاي رضا نامي ككاور فرزند مظفر كد نامزد 2154
- 425 آقاي تورج نبي دوست دولت آباد فرزند حسن كد نامزد 2155
- 426 آقاي محمد نصرتي فرزند حسين كد نامزد 2157
- 427 خانم زهرا نصيري فرزند قربانعلي كد نامزد 2159
- 428 خانم منيژه نصيري فرزند احد كد نامزد 2161
- 429 آقاي علي نصيري هانيس فرزند محمدامين كد نامزد 2162
- 430 آقاي ناصر نظامي دوست فرزند جواد كد نامزد 2164
- 431 آقاي تيرداد نظرانداز فرزند عباس كد نامزد 2165
- 432 آقاي اكبر نظري فرزند صفرقلي كد نامزد 2166
- 433 خانم رقيه نظري فرزند تيمور كد نامزد 2167
- 434 آقاي جمشيد نظمي اديب فرزند علي كد نامزد 2168
- 435 خانم حنانه نمدي مالك فرزند صادق كد نامزد 2169
- 436 آقاي عليرضا نواي باغبان فرزند مصطفي كد نامزد 2171
- 437 آقاي نبي نورپور فرزند يداله كد نامزد 2172
- 438 آقاي احد نورپورينگجه فرزند جعفر كد نامزد 2174
- 439 آقاي حميدرضا نورمحمدي فرزند گلاب كد نامزد 2175
- 440 آقاي سليمان نوري فرزند داود كد نامزد 2176
- 441 آقاي ناصر نوري زاده فرزند علي كد نامزد 2177
- 442 آقاي رسول نيازي فرزند نادر كد نامزد 2178
- 443 آقاي محمدحسين نيك فال آلانق فرزند زين العابدين كد نامزد 2179
- 444 آقاي محمود هادي فرزند مجيد كد نامزد 2181
- 445 آقاي پرويز هادي باسمنج فرزند خداويردي كد نامزد 2182
- 446 آقاي رسول هاشم زاده فرزند علي كد نامزد 2185
- 447 آقاي مصطفي هاشم زادهءمحتشم فرزند حسن كد نامزد 2186
- 448 آقاي احسان هريسي فرزند منوچهر كد نامزد 2191
- 449 آقاي ابراهيم هوشيار فرزند علي اصغر كد نامزد 2194
- 450 آقاي داود هوشيارزرنقي فرزند علي اصغر كد نامزد 2195
- 451 آقاي فرهاد واحدي فرزند جواد كد نامزد 2196
- 452 آقاي عارف وطن خواه فرزند پرويز كد نامزد 2197
- 453 خانم زهرا ولي پور فرزند تقي كد نامزد 2199
- 454 آقاي سيدعلي ولي زاده فرزند سيدجعفر كد نامزد 2212
- 455 آقاي بهرام ياوري فرزند نادر كد نامزد 2216
- 456 آقاي حبيب يدالهي فرزند علي كد نامزد 2217
- 457 آقاي ميرمسعود يزدي اميرخيز فرزند ميرعلي اكبر كد نامزد 2218
- 458 آقاي حسين يعقوبي آذر فرزند يداله كد نامزد 2219
- 459 آقاي داود يعقوبي بقا فرزند قربان كد نامزد 2241
- 460 آقاي اسماعيل يوسف زاده فرزند بيوك كد نامزد 2246
- 461 خانم رقيه يوسفي فرزند صمد كد نامزد 2247
- 462 آقاي حسين يوسفي علوي فرزند حميد كد نامزد 2248
- 463 آقاي سيدرامين يوسفي فرخي فرزند سيدعلي كد نامزد 2249__


 
انتهای پیام/
 اسامی نهایی کاندیداهای انتخابات شورای شهر تبریز/ کاندیداهای شورا 1400 نصر

ثبت نظر

نمایش 17 نظر

پاسخ   رضا بایسته   سال پیش  

متاسفانه اکثریت افراد برای چشم و همچشمی و رسیدن به شهرت و موقعیت و پول و .... ثبت نام میکنن همشونم کلی برنامه ارایه میدن درصورتیکه فقط یه برنامه دارن اونم منفعت خودشونه . هرکی دکتر یا مهندس یا کارشناس و غیره باشه دلیل نداره ادم خوبی ام باشه

پاسخ   حقویردی بازه   سال پیش  

من به 13 نفر رای خواهم داردیکی ازآنها خانم مهندس سولماز بازه هستند که ازهرنظرشایسته وبرازنده هستند

پاسخ   حسام   سال پیش  

اینگونه است که ملت میان رای میدن و آمار میره بالا چون برگ ریاست جمهوری هم تحویل میگیرن این تعداد فامیل درجه ۱ هاشون حساب بشه کافیه دیگه .

پاسخ   احمد ابراهیم پور نوری   سال پیش  

کاش کلا ۱۰۰ نفر شرکت میکرد اونم واقعا شهرساز نه ورزشکار یا هنرمند متاسفانه از اول تاسیس شوراهاهیچکدام از شهرسازی و اصول شهری نمیفهمند فقط برای شهرت میان

پاسخ   یاسین   سال پیش  

افراد شایسته انتخاب بشن افرادی که واقعا شایستگی دارن نه افرادی که فقط حرف میزنن عمل نمیکنن

پاسخ   ابراهیم   سال پیش  

امیدوارم افراد صالحی انتخاب شوند مثل دکتر روح اله رشیدی عزیز و دکتر محمد علی مستانه بزرگوار

پاسخ   غلامحسین محمد نژاد   سال پیش  

نون فقط شورا و شهرداری ؛ به خاطر همینه که چنین لیست بلند بالایی ثبت نام کرده اند .

پاسخ   عاطفه   سال پیش  

یعنی نعجب چقدر زیاده به کی میخوایین رای بدین 😂😂
تو شهر این همه ادم هست که این همشم عضو شدن😂🥺
😂😂😂😂😂

پاسخ   باران   سال پیش  

من شخصا ب این نامزدها اصلا رای نمیدم واقعا شورشو در آورده شهرداریا
آخه این چه وضعشه از سر وروی ادارت شهرداری فقط کارمندان بی مصرف میباره ک حقوق شون از جیب بیت المال باید داده بشه یا از مجوز های غیر قانونی ک مثلا تو یک بن بست تنگ آپارتمان چند طبقه ساخته میشه و اتومبیل های شخصی ساکنان این اپارتمان کل کوچه های اطراف و سد معبر کردند
واقعا اعصاب شهروندان رو بهم زدند

من شخصا ب عنوان شاکی یک گزارش ب شهرداری دادم ک وضع درختان 30 ساله دم در مون خرابه دارن خشک میشن بعدا دیدم چند ماه بهم اخطاریه اومده همراه مامور ک نوشته شده من !! چند اصله درخت خراب کردم آخه این چه وضعشه !
این هس حق همکاری من با شهرداری ؟؟!!!!!
حالا بیام رای بدم ؟؟

پاسخ   کالبای مهدی   سال پیش  

۴۶۳ضربدر۵نفر مساوی ۲۳۱۵نفر

پاسخ   کالبای مهدی   سال پیش  

۴۶۳ضربدر۵نفر مساوی ۲۳۱۵نفر

پاسخ   احمدرضا جباری   سال پیش  

اوه اوه چقدر هم اسم من هستش 😂😂😂

موفقیت برای تمام کاندید ها و سربلندی کشور عزیزمان ایران🇮🇷🇮🇷

پاسخ   اکبررمضانی   سال پیش  

نه خبردی؟؟!!😳😳😳

پاسخ   میر احد   سال پیش  

با سلام و عرض ادب محضر تمام زحمت کشان دایره فرمانداری تبریز

پاسخ   ایران آباد   سال پیش  

جای حزب و تشکل در کشور ما خالیه. یاد سخن رهبری افتادم که در انتخابات شورای شهر تهران گفتند من بعضی از افراد را می شناختم اسم آنها رانوشتم ولی برای پر کردن بقیه لیست از دیگران مشورت گرفتم .

پاسخ   ناشناس   سال پیش  

باتشکر.میگم کسی توشهرفراموش نشده؟؟؟بابابیشترازمردم توشوراشرکت کرده اند...آنهم چه کسانی...که شرکت نکرده اند...

پاسخ   پیام تبریزی   سال پیش  

واقعا شورش رو درآوردید ، نه خبردی
پژوهشیار