کد خبر :   67113  | تاریخ خبر : 1395/12/29  | ساعت : 08:11
حسن فقیه/

اقتصاد دانايي محور و فرصتي بنام نخبگان


نصر: تمام ضرورتها و اهميت استفاده از نخبگان در عرصه هاي مختلف را بارها در بيان رهبر معظم انقلاب مشاهده نموده ايم كه معظم له فرموده اند آنچه نگاه به نخبگان را به‌عنوان یک فریضه و واجب غیرقابل اجتناب بر همه‌ی مسئولان لازم میکند، یک هدف بزرگ است...

آن هدف عبارت است از تبدیل کشور ایران به کشوری پیشرفته، قدرتمند، شریف صاحب حرف نو در مسائل بشری و در مسائل بین‌المللی در اين مجال سعي شده است با تعريفي از اقتصاد دانايي محور بر ضرورت استفاده از نخبگان در مسائل سياسي، اقتصادي، فرهنگي اشاره گردد.

اقتصاد دانايي محور يكي از مباحثي است كه دردنياي حاضر به عنوان اهرمي براي پيشرفت يك كشور لحاظ شده است. در دنياي امروز، اقتصاد دانايي محور شامل مديريت، صنعت و توليد دانايي محور است كه همه منجر به اقتصاد دانايي محور ميشود. با توجه به اينكه در جامعة امروزي توليد دانش سير صعودي دارد لذا بايدكنترل و هدفمندشده و اين دانش را به سمت توليد و اقتصاد مطلوب هدايت كنيم، كه اين مديريت مبتني بر دانايي را مي طلبد و نقش نخبگان در اين جايگاه بيش از هر زمان ديگري عيان ميگردد. به عبارت ديگر اقتصاد مطلوب محصول مديريت مبتني بر دانايي بوده و در اين راستا توانايي و قابليت كيفي مهارت مديران به عنوان نقش كليدي و استراتژيك مورد نظر قرارمي گيرد.

با توجه به تعريف نخبه در اساسنامه بنياد ملي نخبگان به نقش آنها در اقتصاد دانايي محور و لزوم استفاده از نخبگان در سازمان هاي يادگيرنده-براي تحقق برنامه چهارم توسعه و نيز سند چشم انداز كشور به خصوص در زمينه اقتصادي نكاتي را درضرورت به كارگيري نخبگان ارائه ميگردد. همچنين به عنصر كليدي استفاده از نخبگان به عنوان ماهرترين و قابل اعتمادترين مشاوران براي ارتقاي كيفيت و بهره وري سازمان تاكيد و پيشنهاد مي گردد تا با تدوين، تبيين دانشنامه نخبگان در عرصة دانشگاه و صنعت كه مبتني بر اقتصاد دانايي محور مي باشد مديراني مجرب وكارمنداني كارآزموده برخوردار از دانش و فناوريهاي نوين تربيت و شناسايي شوند تا كشور ايران را در سال 1404 به عنوان قطب اول علمي–اقتصادي همانند آنچه كه در سند چشم انداز تبيين شده معرفي نمايند.

در هزاره سوم ديگر هيچ سازمان يا گروهي نقش دانايي، سرمايه انساني و اقتصاد مبتني بر دانايي كه منجر به توسعه خواهد شد را انكار نخواهدكرد. در اين ميان نقش نيروي انساني-كه يكي از سرمايه هاي مهم معنوي حاضر به شمار ميآيد-براي دسترسي به رشد پايداراهميت وافري پيدا نموده و به همين دليل كشورهاي توسعه يافته براي حفظ و ارتقاي موقعيت خويش آنها را جذب خود مي نمايند.

سرمايه هاي انساني شامل طيف عظيمي از نخبگان در هرگروهي مي باشند. نخبگان علمي، نخبگان اقتصادي، نخبگان سياسي، نخبگان فرهنگي، نخبگان ورزشي و... به عنوان نمونه بايد گفت نخبگان و سرمايه هاي انساني در متون اقتصادي،كارآفرينان اقتصادي هستند

در عصر اقتصاد دانايي محور، بقاي سازما نهاي موفق و توانمند در استفاده از داراييهاي نامشهود - خصوصاً دريافت مشاوره از نخبگان-مي باشد. و به همين جهت است كه سازما نها سعي مي كنند تا در جذب نخبگان سهم بيشتري را كسب نمايند. به عبارت ديگر رقابت بر روي جذب بيشتر نخبگان بوده و اين روند در سالهاي اخير در سازما نها سير صعودي داشته است. سازمان هاي بزرگ و موفق به اين واقعيت صحه گذاشته اند كه نيروي انساني با كيفيت و دانش مدار مهم ترين مزيت رقابتي سازمان و كميا بترين منبع در اقتصاد دانش محور است.

با توجه به اينكه در حال حاضر ميزان بهره وري در سازما نهاي خصوصي نسبت به شركت هاي دولتي كمي بيشتر بوده– و انتظار مي رود كه بخش خصوصي براي بقا و ارتقاي خويش بيش از اين بر ميزان بهره وري خويش بيافزايد-با اين حال داراي امتيازي است تا اين بخش-بخش خصوصي-با جذب نخبگان بتواند همكاري و تعاملي موثر با بخشهاي ديگر جامعه از جمله بخش دولتي داشته باشد. البته بايد گفت كه دولت به منظور تشويق اين مراكز اعم از بخش دولتي و خصوصي، و براي بالا بردن سطح كيفيت و بهره وري در جامعه اجازه يافته است تا با تعيين رديف بودجه اي در برنامه هاي توسعه كشور جايزه ملي بهر ه وري را با استفاده از الگوهاي تعالي سازماني به پيشروان اين عرصه اهدا نمايد

در پايان ضمن تاكيد بر عنصر استفاده از نخبگان به عنوان ماهرترين و قابل اعتمادترين مشاوران براي بالا بردن كيفيت و بهره وري سازمان تاكيد مي شود و اميد است تا ساز و كارهاي لازم براي تحقق سند چشم انداز فراهم آيد و با عمل به آن كشور ما – ايران- در سال 1404 به عنوان قطب اول علمي– اقتصادي همانند آنچه كه در سند چشم انداز تبيين شده معرفي گردد.

انتهای پیام/