پربازدیدترین ها
جدیدترین اخبار پربیننده ترین اخبار

کد خبر :   67947  | تاریخ خبر : 1396/01/21  | ساعت : 12:51

عبداله تقي پور/

شهروند فعال؛ براي شوراي توانمند


نصر: شهروند فعال شهروندي است که ضمن شناخت از حقوق فردي و جمعي خويش با استناد به قوانين مطالبات خويش را درخواست و از آن دفاع مي کند.

برای مشاهده عکس در ابعاد اصلی ، بر علامت ذره بین روی تصویر کلیک نمایید

از اين روست که وجود چنين شهروندي موجب احقاق حقوق تمامي شهروندان و آگاه سازي ايشان خواهد بود و خواسته يا ناخواسته مشارکت شهروندان در اداره امور و تصويب قوانين اتفاق مي افتد تا هر يک از شهروندان بطور مستقيم يا غيرمستقيم در توسعه،عمران و آباداني شهرشان مشارکت داشته باشند.شهروند فعال همچنين شهروند رسانه محور يا بهتر بگوييم مخاطب همشمند رسانه هاي بومي و سراسري است چرا که از اين طريق در جريان اقدامات و برنامه هاي شهر خود قرار گرفته و مطالبه گر و متعهد به رعايت قوانين شهروندي مي شود .

وجود شهروند فعال به عنوان يک اصل مهم و تاثيرگذار  موجب بهبود شرايط زندگي فردي و اجتماعي در دنياي مدرن امروز شده است.در حقيقت شهروند فعال نماد و مجري اجراي صحيح قانون و ناظر نهايي بر عملکرد مجموعه مديريت شهري است.

عملکرد نظام مند و قانون مدار متوليان و مديريت شهري و حسن نيت و صداقت ايشان در اداره شهر موجب افزايش سطح اعتماد عمومي و ايجاد مطلوبيت اجتماعي در فضاي مشارکتهاي مردمي و ظهور پديده اي بنام «شهروند فعال» مي شود.

حال در نقطه مقابل اگر اعتماد مردم نسبت به مديران و يا عملکرد مجموعه مديريت شهري از بين برود وجود يا عدم وجود چنين نهادي زير سوال مي رود .

در کلان‌شهر بزرگي همچون تبريز که در سال آتي به عنوان پايتخت گردشگري جهان اسلام مطرح بوده و در طول تاريخ مهد آزاديخواهي و مشروطيت اسلامي لقب گرفته است قطعاً مديريت شهري نيازمند حضور ميليون‌ها شهروند فعال است، شهروندي که به شهر خود تعصب داشته و در بهبود وضعيت زندگي خود و همشهريان خود بکوشد.

نمونه موفق و قابل تعمق در مشارکت شهروندان در اداره شهر روش NBN است که برای اولین بار در شهر  «روچستر» ايالت نيويورک به اجرا در آمد و در اين طرح مردم همگام با دولت در تمامي تصميم گيري هاي مربوط مشارکت مي کنند.در اين سيستم که سيستم مديريت شهري به شکل مشارکتي است هر شهرونداقدام به ساماندهي محيط اطراف خود کرده و براي آينده شهر خود برنامه ريزي مي کند و الويت هاي بودجه بندي شهر خود را مشخص ميکند.

ارﺗﻘﺎء ﻣﻴﺰان اﻟﺘﺰام ﻣﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن مديران شهري و مسئولان حکومتي ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺗﻮام ﺑﺎ ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدم ،دﻋﻮت ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺷﻨﺎﺧﺖ صحيح ابعاد مشارکت شهروندان در ﺟﻬﺖتحقق اهداف و ارزش ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻲ و اﻳﺠﺎد ﻋﻼﻗﻪ ﺟﻤﻌﻲ نياز مبرم تبريز در آستانه انتخابات سرنوشت ساز آتي است.

چه در غير اينصورت با نوعي بي تفاوتي اجتماعي ناشي از عدم اعتماد و صراحت در بيان و رفتار مديران مجموعه مديريت شهري از سوي شهروندان مواجه خواهيم بود .

شوراي‌ شهر تبريز وظيفه خدمت رساني به مردم را دارد اما گاهي شاهد انجام برخي تخلفات از سوي برخي اعضاي شوراهاي شهر هستيم که عمدتا به وسيله رانت، اين اقدامات انجام گرفته است. تخلفات برخي از اعضاي شوراي شهر تبريز باعث سلب اعتماد عمومي مي شود، اگرچه اين تخلفات بسيار اندک رخ مي دهد و نمي توان آن را به همه اعضاي شوراي شهرتعميم داد اما بدون شک همين تخلفات اندک نيز ممکن است اعتبار شورا را زير سوال ببرد و نوعي بي تفاوتي اجتماعي شهروندان را در بحث شرکت در فعاليتهاي شهروندمحور در پي داشته باشد.

نظارت بر عملکرد شوراي اسلمي شهر تبريز از سوي فرمانداري انجام مي‌شود و بر مصوبات شوراي شهر رسيدگي و نظارت مي‌کند، همچنين سازمان هاي نظارتي نيز موظف به کنترل عملکرد شورا هستند اما واقعيت آن است که برخي از اين تخلفات در مراحل ابتدايي قابل شناسايي نيست بلکه ممکن است بعد از گذشت مدتها  اثري از اين تخلفات يافت شود به همين دليل ضروري است که  نظارت ها دقيق‌تر صورت گيرد.

ﺑﻲ ﺗﻔﺎوﺗﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ناشي از بدبيني،بي ميلي و نوعي افسردگي اجتماعي است که به عنوان تهديدي جدي جوامع شهري را تحت تاثير قرار ميدهد. در مقابل آن نوعدوستي اجتماعي و پويايي مدني قرار دارد که موجب ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻓﺮاد در اﺷﻜﺎل ﻣﺘﻌﺎرف اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،روان ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ، و ﺳﻴﺎﺳﻲ شده و اﺛﺮﺑﺨﺸـﻲ ِ ﺟﺎﻣﻌﻪ شهري را بيش از پيش مي نمايد.

ﻫﺮﻗﺪر شهروندان ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ از اﺣﺴﺎس ﻋﺪم اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ در ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و مشارکتي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪ، اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺑﻲ ﺗﻔﺎوﺗﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺟﻮد دارد.

تلاش شوراي آتي در راستاي فعاليت مردم محور و پرهيز از نيل به اهداف و تمايلات شخصي در سايه گزينش هوشمندانه متوليان انتخاباتي و هوشياري مردم و عملکرد کانديداها در سالهاي تصدي مديريت ايشان خواهد بود.زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻘﺪم ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﻲ زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﻳﺎ ﻣﺤﺪود  و ﺑﻲ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﻓﺮدي در ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺷﺮﻛﺖ در انتخابات شورا، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻲ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺮد از ﺣﺪ ﺣﻮزة ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺨﺼﻲ ﻳﺎ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺣﻮز ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻜﻨﺪ.

خوشبختانه کميسيون شوراها و امور داخلي کشور در مجلس تعدادي از قوانين مرتبط با شوراهاي شهر و روستا اعم از نحوه انتخاب و ورود افراد به شوراهاي شهر را تغيير داده است اما ضرورت دارد در بخش نظارت بر عملکرد اعضاي شوراهاي شهر و روستا بررسي هاي بيشتري صورت گيرد تا همچون دوره هاي گذشته شاهد حضور حداکثري و اثر بخشي شهروندان در اداره شهر تبريز باشيم.

انتهای پیام/

مطالب مرتبط

نظرات (0)

 

استفاده از مطالب پورتال با ذکر منبع بلامانع است